Openbare B&W besluitenlijst 30 januari 2024

Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht, Handhaving en Veiligheid 2024 

In artikel 13.8 van het Omgevingsbesluit is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders jaarlijks de uitvoerings- en handhavingsstrategie uitwerken in een uitvoeringsprogramma. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het Uitvoeringsprogramma VTHV 2024 vast te stellen. In dit document staat wat de gemeente Roosendaal gaat doen op het gebied van vergunningen, toezicht, handhaving en veiligheid. 
Het programma is erop gericht om enerzijds de inwoners, organisaties en ondernemers van onze gemeente en anderzijds de vele betrokkenen inzicht te geven in de uitvoering van de integrale aanpak van leefbaarheid veiligheid in Roosendaal. Bij de uitvoering van het programma staat integraal samenwerken voorop. Zo zijn bijvoorbeeld de brandweer en de omgevingsdienst betrokken bij (de advisering m.b.t.) vergunningverlening, toezicht en handhaving. De politie en het Openbaar Ministerie zijn betrokken bij vraagstukken omtrent openbare orde en veiligheid. De zorgpartners zijn betrokken bij situaties op het snijvlak van zorg en veiligheid.

Aanvaarden mandaat West-Brabant Oost inzake inkoop JeugdzorgPlus 

De gemeente Roosendaal is namens de gemeenten uit de jeugdregio West-Brabant Oost gemandateerd voor de uitvoering van de inkoop van JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp).

Vaststelling werkprogramma 2024 Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant

Het college van burgemeester en wethouders heeft het werkprogramma 2024 met de Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant (OMWB) vastgesteld. De OMWB voert de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) uit op het gebied van milieu. In het werkprogramma maken we afspraken over de uitvoering van deze VTH-taken en welk bedrag hiervoor beschikbaar is. Met dit werkprogramma houdt het college van burgemeester en wethouders sturing op de prestaties en het budget van de OMWB.

Zienswijze NRD Nationaal Programma Ruimte voor Defensie 

Het Rijk heeft haar plannen voor een Nationaal Programma Ruimte voor Defensie bekend gemaakt. In West-Brabant wil het Rijk onder andere onderzoeken of het gebruik van de vliegbasis Woensdrecht en de helikopterlandingsplaats Roosendaal kan worden uitgebreid. 
De helikopterlandingsplaats Roosendaal ligt in het al bestaande oefengebied van Defensie in de gemeente Rucphen. Het Rijk heeft nu alleen nog haar plannen bekend gemaakt en aangegeven de effecten daarvan te gaan onderzoeken. Op dat onderzoek heeft de gemeente een zienswijze ingediend. Roosendaal vraagt het Rijk bij het onderzoek de geluids-, veiligheids- en leefbaarheidseffecten op de stad, de dorpen en het buitengebied in beeld te brengen. 
Ook wil de gemeente dat de effecten op het Natura 2000-gebied de Brabantse Wal goed worden onderzocht. 

Openbaarmaking van collegestukken: “we vertellen wat we doen en waarom we het doen” 

Op 1 mei 2022 trad de Wet open overheid (Woo) in werking. Volgens deze wet zijn gemeenten verplicht om informatie actief openbaar te maken, in 11 verschillende categorieën. Eén van de categorieën is de categorie “Agenda’s en besluitenlijsten van vergaderingen van colleges van burgemeester en wethouders”. De wet vereist dat de voorlopige agenda uiterlijk bij aanvang van de vergadering openbaar wordt gemaakt. De wet vereist verder dat de besluitenlijst met een korte omschrijving van de genomen beslissingen binnen 2 weken na vaststelling openbaar wordt gemaakt. De gemeente Roosendaal heeft besloten om, naast deze verplichtingen, óók adviesnota's en bijbehorende bijlagen actief openbaar te maken. Dit gebeurt één week na de vergadering waarin deze stukken zijn besproken door het college van burgemeester en wethouders. Verder zullen ook de 'openbare bijeenkomsten op de lijst uitnodigingen' openbaar worden. De voorbereidingen voor deze ontwikkelingen starten in 2024, en de daadwerkelijke openbaarmaking vindt plaats op een later te bepalen moment (half 2024). Dat gebeurt zodra alle benodigde randvoorwaarden zijn vervuld.

Verhogen tarieven leden Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

Per 1-1-2024 trad de nieuwe verordening voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) onder de omgevingswet in werking. De CRK voert de welstandtoetsing uit en adviseert hierover aan het college van burgemeester en wethouders bij het verlenen van een omgevingsvergunning. De tarieven hiervoor zijn sinds 2013 nooit geïndexeerd. Dit voorstel voorziet in een eenmalige verhoging in lijn met de tarieven in vergelijkbare gemeenten en vervolgens een jaarlijkse indexatie op basis van de consumentenindex (CPI).