Openbare B&W besluitenlijst 30 mei 2023

Ontwikkelperspectief Stedelijk Brabant en Hoofdlijnennotitie Regionale Investeringsagenda Stedelijke Regio West-Brabant 

Het college van burgemeester en wethouders stemt in met het Ontwikkelperspectief Stedelijk Brabant en het Hoofdlijnendocument Regionale Investeringsagenda Stedelijke Regio West-Brabant West. 
Het college heeft daarbij een aantal aandachtspunten geformuleerd: 

  • De remmende werking van het goederenvervoer op de verstedelijkingsopgave; 
  • Oplossen stikstof problematiek i.r.t investeringen in met name mobiliteit en verstedelijkingsopgave (woningbouw en bedrijventerreinontwikkeling)
  • Samenhang verstedelijking en mobiliteitsopgaven. 

Met daarbij aandacht voor:

  • de randvoorwaardelijke ontwikkeling van infrastructuur en openbaar vervoer (spoorzone) en de barrièrewerking van infrastructuur (emplacement en A58);
  • betere afstemming ontwikkelingen op het spoor (activiteiten Prorail, bijv. realisering opstel en behandellocatie midden in stad Roosendaal) i.r.t. verstedelijking opgaven binnenstedelijk in spoorzones.
  • Woningbouwopgave: aandacht voor de ladder duurzame verstedelijking i.r.t. ontwikkelprincipe nieuwe woningen versterken stad en dorp.
  • economisch perspectief is onvoldoende belicht, zowel inhoudelijk als ruimtelijk. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de stukken met een raadsmededeling aan de Roosendaalse gemeenteraad aangeboden. In de Stedelijke Regio West-Brabant West hebben alle zeven gemeenten en het Waterschap Brabantse Delta eenzelfde besluit genomen en worden de zeven gemeenteraden geïnformeerd.