Openbare B&W besluitenlijst 31 januari 2023

Bommenregeling; Indienen van een suppletieaanvraag conventionele explosieven (WOII)

In Nederland kennen we de Suppletieregeling Explosieven. Dit is een regeling op het gebied van de financiering van het opsporen en ruimen van explosieven vanuit het gemeentefonds. Alleen gemeenten kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage. De bijdrage aan de gemeente uit het gemeentefonds bedraagt 68% over de gemaakte kosten exclusief BTW. De gemeente kan jaarlijks een verzoek om bijdrage indienen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage volstaat de toezending van een gemeenteraads-besluit waarin de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van explosieven zijn opgenomen.

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap 2023

Op 15 maart 2023 zijn er verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten en voor het bestuur van het Waterschap Brabantse Delta. Het college van burgemeester en wethouders heeft voor deze verkiezingen stembureaus aangewezen, stembureauleden en ondersteuners. Op 1 januari 2023 is de nieuwe Kieswet in werking getreden. Ter uitvoering van de nieuwe bepalingen heeft het college van burgemeester en wethouders leden benoemd voor het Centraal Stembureau en leden voor het Gemeentelijk Stembureau. Het college van burgemeester en wethouders heeft toestemming gegeven voor het houden van exitpolls door Ipsos bij de verkiezing voor de leden van Provinciale Staten.

Verlenging aanvraagperiode subsidieregeling Nationaal Programma Onderwijs

De subsidieregeling Nationaal Programma Onderwijs is opgesteld zodat organisaties en schoolbesturen subsidie aan kunnen vragen om activiteiten te organiseren om corona gerelateerde achterstanden bij jeugdigen te verkleinen. De duur van de aanvraagperiode was tot en met 31 juli 2023. In de praktijk is gebleken dat de periode te kort is. Er is dan ook door het college van burgemeester en wethouders besloten om de aanvraagperiode te verlengen tot en met 31 juli 2024.

Verkoop gemeentegrond achter de Venpoorten 1-31 te Wouw aan Stichting Stadlander

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot verkoop van gemeentegrond achter de Venpoorten 1-31 te Wouw aan Stichting Stadlander. Stichting Stadlander gaat op deze gemeentegrond een tuin realiseren behorend bij de appartementen aan de Venpoorten.

Jaarverslag Regionaal Bureau Leren 2021-2022

Met de raadsmededeling en de bijlagen informeert het college van burgemeester en wethouder de gemeenteraad van Roosendaal over het recent vastgestelde Jaarverslag Regionaal Bureau Leren (RBL) West-Brabant 2021-2022.

Werkprogramma 2023 OMWB

Het college van burgemeester en wethouders heeft het werkprogramma 2023 met de Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant (OMWB) vastgesteld. Met dit werkprogramma houdt het college sturing op de prestaties en het budget van de OMWB.

Spoorboekje Planning en Control 2023

Ieder jaar wordt een spoorboekje opgesteld voor de Planning & Control producten met de planning en de begrotingsrichtlijnen voor de volgende jaren. Dit spoorboekje is een planningsdocument voor de Planning & Control producten en heeft als doel om deze producten tijdig, volledig en betrouwbaar tot stand te brengen. Op deze wijze wordt vorm en inhoud gegeven aan sturing, beheersing en verantwoording binnen de gemeente Roosendaal