Openbare B&W besluitenlijst 31 mei 2022

Jaarstukken 2021 en concept accountantsverslag

De Jaarstukken 2021 zijn in concept gereed. De accountantscontrole is bijna afgerond en het concept accountantsverslag is bijgevoegd. Het resultaat van de Jaarrekening 2021 na resultaatbestemming is € 1.392.000,- Het totaal voorstel aan resultaatbestemmingen bedraagt € 3.862.000,-