Openbare B&W besluitenlijst 4 april 2023

Roosendaal als start- en finishlocatie voor etappe ZLM-tour

Roosendaal zal op zaterdag 10 juni 2023 de start en finish locatie zijn voor de 4e etappe van de ZLM Tour. In prioriteit 14 uit het collegeprogramma staat opgenomen dat Roosendaal topsportfaciliteiten en -evenementen naar Roosendaal en de regio wil halen. De ZLM Tour voldoet aan deze ambitie en sluit aan bij de uitgebreide wielerhistorie in Roosendaal. Deze etappe vormt tevens de aftrap van de Wielerzomer 2023.

Collegeverklaring ENSIA 2022

Met het vaststellen van de verklaring ENSIA 2022 legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af beveiligingsnormen voor DigiD en Suwinet. Aan alle normen wordt voldaan, op twee normen na bij de Suwinet aansluiting Gemeentelijke Schuldhulpverlening. Hiervoor zijn acties in gang gezet om in 2023 wel te gaan voldoen aan deze norm. De gemeente Roosendaal loopt geen veiligheidsrisico's door het niet voldoen aan deze norm. Met de verantwoordingsrapportages voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO) en de Zaken (WOZ) legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de ministeries in welke mate ze voldoet aan de normen. De BGT en BRO voldoen aan alle normen, alleen de BAG en WOZ voldoen nog niet aan alle normen. Hiervoor zijn acties in gang gezet om in 2023 wel te gaan voldoen. De gemeente loopt geen veiligheidsrisico's door het niet voldoen aan alle normen.

Vaststellen privacy beleid 2023

In het privacy beleid wordt op een duidelijke manier uitgelegd hoe wij als gemeente Roosendaal omgaan met privacy (dataminimalisatie, privacy-by-design, informeren van betrokkenen, governance, bewustwording, bewaartermijnen, rollen en verantwoordelijkheden).
Het privacy beleid is onder andere geactualiseerd om ook de Wet politiegegevens (Wpg) te verankeren in het geldende privacy beleid. Verder is de rol van de privacy officer (PO) toegevoegd.

Wijziging Algemeen Mandaat- Volmacht- en Machtigingbesluit 2022

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het algemeen mandaat-, volmacht-, en machtigingbesluit 2022 te wijzigen. Met deze wijziging heeft het college mandaten verleend aan de Woo-coördinator ten aanzien van de Wet open overheid. Tevens heeft het college met dit wijzigingsbesluit mandaat verleend aan medewerkers in de vakinhoudelijke groepen om beslissingen te nemen op basis van de Wet open overheid, voor zover dat nog niet het geval was. Dit sluit aan op de procesmatige wijziging waarbij de vakinhoudelijke groepen verantwoordelijk worden voor de behandeling en afhandeling van Woo-verzoeken. De taken aangaande de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen verschuiven van ambtenaren in de groep Ruimte, Wonen, Grond naar ambtenaren in de groep Jeugdbeleid. Aansluitend op deze taakverschuiving is het mandaatbesluit gewijzigd. Tevens heeft de adviseur grondzaken in de groep Ruimte, Wonen, Grond een nieuwe HRM-functietitel, waarop de mandaten dienen te worden aangepast. Voorts heeft het college in de wet hersteloperatie toeslagen, de taak gekregen tot brede ondersteuning voor de gedupeerde aanvrager kinderopvangtoeslag en diens gezin. Vanuit het oogpunt van doelmatigheid, efficiency en een betere dienstverlening, is hiervoor mandaat verleend aan de algemeen directeur, de directeuren II en de projectleider hersteloperatie kinderopvangtoeslagenaffaire.