Openbare B&W besluitenlijst 4 juli 2023

Extra indexatie tarieven jeugdzorg 2023

In de afgelopen jaren zijn er aanzienlijke prijsstijgingen en cao-stijgingen opgetreden binnen de jeugdzorg. Tot 1 januari 2023 is de CAO loonontwikkeling van één dominante cao in de Jeugdwet, te weten de CAO jeugdzorg, gehanteerd om tot reële tarieven te komen. Vanwege onvoorziene omstandigheden in 2022 en 2023 wordt voorgesteld om een jaar eerder dan gepland over te gaan op de OVA/PPC-methodiek; vanaf 1 januari 2023 in plaats van 1 januari 2024. Dit leidt tot een verhoging van de tarieven in 2023, deze wordt met terugwerkende kracht ingevoerd.
OAV = Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling 
PPC = Prijsindexcijfer particuliere consumptie

CDOKE Rijksgelden 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stelt gelden beschikbaar voor capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE). De gemeente Roosendaal heeft deze rijksgelden toegekend gekregen, voor de uitvoering van klimaat- en energiebeleid. Roosendaal heeft veel taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid. Met de regeling CDOKE kan Roosendaal capaciteit aannemen en/of externe deskundigen inhuren. Dit kan voor meerdere jaren. Zo krijgen we de tijd om de interne organisatie te versterken voor het uitvoeren van deze klimaat- en energietaken.

Wijziging aanwijzingsbesluit betaald parkeren: Brugstraat 

In de Brugstraat, gedeelte tussen de Burg. Prinsensingel en de Molenstraat, worden de mogelijkheden om te parkeren uitgebreid. In plaats van uitsluitend betaald parkeren, wordt zowel betaald parkeren, als parkeren voor vergunninghouders mogelijk. 
De bebording wordt hierop aangepast.

Voortgangsrapportage RES West-Brabant 1.0 

West-Brabant ligt op koers om de doelen van de Regionale Energiestrategie (RES) te halen, zo blijkt uit de tweejaarlijkse voortgangsrapportage. De opwekking van duurzame energie verloopt goed en er wordt hard gewerkt aan het aardgasvrij maken van woningen. Toch zijn er nog enkele knelpunten, zoals netschaarste en beperkte uitvoeringscapaciteit bij gemeenten.