Openbare B&W besluitenlijst 4 oktober 2022

Verlenging Pilot Curio ISK en Entree

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het verlengen van een Onderwijs Zorg Arrangement (OZA) op het Curio ISK en Entree te Bergen op Zoom. Het gaat om een gezamenlijke financiering met anderen gemeenten om zo de leerlingen van Curio ISK en Entree extra ondersteuning en zorg te bieden. De zorg bestaat voornamelijk uit pedagogische ondersteuning vanuit OpenDoor (zorgaanbieder) om leerlingen zo veel mogelijk aan onderwijs toe te laten komen.

Vaststelling omgevingsvisie 'Roosendaal, de verbonden stad'

De gemeenteraad van Roosendaal maakt bekend de omgevingsvisie ‘Roosendaal, de verbonden stad’ met bijbehorende bijlagen (nota van zienswijzen en het Oer) vast te stellen. Op 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet, naar verwachting, in werking. De Omgevingswet bevat een zestal juridisch-planologische instrumenten, de zogenaamde kerninstrumenten, waaronder de omgevingsvisie. Deze wet verplicht elke gemeente om ook een omgevingsvisie op te stellen. De omgevingsvisie is één integrale beleidsvisie voor de fysieke leefomgeving van de gemeente Roosendaal.

De ontwerp omgevingsvisie Roosendaal ‘De verbonden stad’ heeft met ingang van maandag 7 februari tot en met 21 maart 2022 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Daarbij werd de mogelijkheid geboden om een zienswijze in te dienen. In totaal zijn er 46 zienswijzen ingediend. Op 11 mei jl. heeft een hoorzitting plaatsgevonden waar een aantal zienswijze indieners zijn gehoord. Een aantal zienswijzen hebben op kleine onderdelen geleid tot aanpassingen in de tekst en beeldmateriaal van de omgevingsvisie. Op hoofdlijnen is de omgevingsvisie hetzelfde gebleven.

Voorts is er op 20 april 2022 een advies opgesteld door de Commissie m.e.r.. De Commissie m.e.r. adviseert het OER op een aantal punten aan te vullen. Een aanvulling (derde deel) op het OER is opgesteld en geeft een reactie op het advies van de Commissie m.e.r. Het thema Vitaal platteland is bijvoorbeeld verder uitgewerkt en geeft betere inzichten in de verdere uitwerking van dit thema voor de landbouwsector. We nemen daarom een aantal teksten vanuit de aanvulling van het OER over in de omgevingsvisie. Daarnaast zijn er ook nog ambtelijke aanpassingen in de ontwerp omgevingsvisie aangebracht, zowel tekstueel als qua beeldmateriaal.

De omgevingsvisie wordt op de wettelijk voorgeschreven wijze gepubliceerd (digitaal op de gemeentelijke website en op www.ruimtelijkeplannen.nl) en in papieren vorm op Mariadal. Een omgevingsvisie is niet appellabel. Er kan dus geen beroep ingesteld worden tegen een omgevingsvisie. Dit document is niet op (extern) rechtsgevolg gericht nu het geen bindende normen bevat en is zodoende geen besluit in de zin van artikel 1:3 lid 1 Awb.

Verkoop grond bedrijventerrein Spectrum aan Webaccess B.V.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot verkoop van een bedrijfskavel ter grootte van 9.897 m2 aan het Spectrum te Roosendaal aan Webaccess B.V. ten behoeve van de bouw van een bedrijfspand waar kozijnen worden geproduceerd en game-artikelen worden opgeslagen.

Programmabegroting 2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Programmabegroting 2023 behandeld en vastgesteld. De Programmabegroting (inclusief de meerjarenraming 2024-2026 en het investeringsplan 2024-2026) is structureel sluitend. Door onzekerheden rondom inflatie stellen we voor om de helft van het begrotingsoverschot 2023 te reserveren voor toekomstige prijsstijgingen. De Programmabegroting 2023 wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Daarnaast wordt de actualisatie van de reserves en voorzieningen tot en met 2026 ter informatie aan de gemeenteraad aangeboden.

Collegeprogramma "Zij aan zij", 2022-2026

In mei heeft de coalitie van VLP Roosendaal, VVD, GroenLinks en CDA het ambitieakkoord "Zij aan zij in een gemeente met ambitie" gepresenteerd. Kern van die ambitie is: Roosendaal is een betrouwbare gemeente, waar mensen zich welkom, thuis en veilig voelen. Waar iedereen gelijke kansen heeft en mee kan doen. Een gemeente met het voorzieningenniveau van een stad van 100.000 inwoners, aantrekkelijk voor inwoners van de stad, de dorpen en de regio. Een gemeente die de komende decennia ook flink kan groeien, waarmee het draagvlak voor die voorzieningen op peil blijft en de inwoners zorgen voor een vitale economie en genoeg knappe koppen en gouden handen om het bedrijfsleven en de zorg goed draaiende te houden. Roosendaal wil dit graag samen doen met inwoners, met organisaties, met bedrijven en met mede-overheden, en pakt daartoe een actieve rol in de regionale samenwerking.

De afgelopen maanden hebben burgemeester en wethouders de dialoog met inwoners, organisaties en bedrijven gezocht om deze ambities te bespreken, en om na te gaan wat de Roosendalers belangrijk vinden om de komende vier jaar aan te pakken. Dit is nu vertaald in een collegeprogramma met 15 speerpunten voor de komende vier jaar. Voorbeelden daarvan zijn "een betrouwbare en gastvrije gemeente", "bestaanszekerheid voor alle inwoners" en "op reis naar de stad en dorpen van de toekomst. Voor alle onderwerpen is uitgewerkt wat het college wil bereiken, wat zij daarvoor gaat doen en vooral: in overleg en samenwerking met wie? Om alle ambities waar te kunnen maken is een Investeringsfonds van 30 miljoen euro beschikbaar, en zijn alle activiteiten ook opgenomen in de meerjarenbegroting die begin november in de gemeenteraad wordt behandeld.

Verlengen pilot venstertijden met een jaar

De pilot ‘verruimde venstertijden’ in het betaald parkeergebied, die nu een jaar van kracht is geweest, wordt opnieuw met een jaar verlengd tot 6 september 2023. Er is te weinig data voorhanden om te besluiten om de pilot definitief te maken of te beëindigen. Straatparkeren blijft zoveel als mogelijk voorbehouden aan vergunninghouders, ook in de avonduren. De betaald parkeertijden blijven van kracht tot 20.00 uur en op de vrijdagavond tot 21.00uur. Het Emile van Loonpark is uitgezonderd van de verruimde venstertijden. Om extra kosten voor bewoners te voorkomen blijft de bezoekerspas tijdens de verlengde venstertijden gratis te gebruiken. In de avonduren is het daltarief in de parkeergarages van kracht, waardoor bezoekers van de binnenstad gestimuleerd worden in de garages te parkeren.

Aanpassing in portefeuilleverdeling

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een aanpassing door te voeren in de portefeuilleverdeling. Wethouder Van Ginderen wenst meer de nadruk op Bestaanszekerheid te leggen, in dit kader is besloten dat het onderdeel Onderwijsbeleid deel gaat uitmaken van de portefeuille van Wethouder Koenraad in combinatie met Onderwijshuisvesting.