Openbare B&W besluitenlijst 5 december 2023

Beleidsregel Bibob

De Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob) is op 1 oktober 2022 uitgebreid. Met Wet Bibob kan de overheid voorkomen dat door het verlenen van een vergunning of het toekennen van subsidie ongewild criminelen geholpen worden. De wet helpt om het witwassen van crimineel geld tegen te gaan en om te voorkomen dat besluiten van de overheid misbruikt worden voor strafbare feiten. Het aantal branches waarop de Wet Bibob wordt toegepast, is uitgebreid. Verder wordt door samenwerking en informatie uitwisseling met omliggende gemeenten voorkomen dat criminelen verkassen naar een buurgemeente of branche waarvoor misschien andere regels gelden. De gemeente Roosendaal heeft met de zes omliggende gemeenten (=Woensdrecht, Moerdijk, Steenbergen, Bergen op Zoom, Rucphen en Halderberge) en het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (=RIEC) eenduidige afspraken gemaakt over dezelfde werkwijze. Deze afspraken passen ook in het beleid van de gehele provincie Noord Brabant.

Voorstel mandatering wethouder van Ginderen voor Integraal Zorg Akkoord

In het Integraal Zorg Akkoord (IZA) zijn landelijk afspraken gemaakt om als gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren de gezondheid van inwoners te bevorderen en passende zorg te verlenen. Op 12 juni jl. heeft het college van B & W ingestemd met de regionale mandaatstructuur van het IZA en de gemeente Breda als gemandateerde gemeente aangewezen. Met dit voorstel mandateert het college van burgemeester en wethouders wethouder van Ginderen waarmee de regionale bestuurlijke regie en besluitvorming op inhoud, proces en financiën formeel geregeld is.

Indexatie 2024 kosten basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in te stemmen met een indexatie van 6,18% ten behoeve van de kosten van het basistakenpakket Conform Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar in 2024. In de overeenkomst met Thuiszorg West Brabant (TWB) is bepaald dat het college een besluit moet nemen als de indexatie hoger is dan 2% en dat indien TWB kan aantonen dat ontwikkelingen in loonkosten en materiële kosten daartoe aanleiding geven, het college een hogere indexering kan toestaan. Deze lijn wordt door alle zes de deelnemende gemeenten gevolgd. De financiële consequenties hiervan zijn voorzien in de programmabegroting 2024. Omdat de verwachting is dat er in 2024 minder 0-4 jarigen zullen zijn, zijn de kosten JGZ 0-4 jaar voor 2024 gelijk ten opzichte van 2023.

Start ontwerpwijzigingsplan 'Heijbeeksestraat 5, Nispen'

Op de gronden gelegen aan de Heijbeeksestraat 5 in Nispen (kadastraal bekend gemeente Roosendaal, sectie S, nummer 470) is een veehouderij gelegen. Het is de initiatiefnemers voornemens om te schakelen naar een paardenhouderij. In artikel 3.7.2 van het vigerend bestemmingsplan ‘Buitengebied Roosendaal Nispen’ is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die de mogelijkheid biedt de bestemming ‘Agrarisch’ te wijzigen teneinde omschakeling toe te staan van een agrarische bedrijfsvorm naar een paardenhouderij. Om de functiewijziging juridisch-planologisch mogelijk te maken is het ontwerpwijzigingsplan 'Heijbeeksestraat 5, Nispen' opgesteld. Het ontwerpwijzigingsplan is gereed om ter inzage te worden gelegd.

Ontwerp-bestemmingsplan Spoor C

Op 21 september 2023 heeft de Roosendaalse gemeenteraad van de gebiedsvisie Spoor C vastgesteld. Voor het gebied Spoor C is eerder onder de naam Vlietpark het voorontwerpbestemmingsplan in het kader van de inspraak van 29 november 2021 voor 6 weken ter inzage gelegd. Gedurende die termijn bestond de mogelijkheid een inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan in te dienen. Hiervan hebben 3 insprekers gebruik gemaakt. Daarnaast is het voorontwerpbestemmingsplan toegezonden aan diverse overheidsinstanties en andere overlegpartners. Vier instanties hebben gereageerd. De reacties zijn samengevat en beantwoord in de Nota Inspraak en vooroverleg. Met de vaststelling van de gebiedsvisie is meer focus en meer ambitie verwerkt in de ontwikkeling van het gebied. Dit heeft voornamelijk geleid tot een verschuiving van programma binnen de bouwmassa’s (meer wonen, minder werken). De stedenbouwkundige uitgangspunten en uitwerking zijn hierbij marginaal gewijzigd. Dit, in combinatie met de verwerking van de inspraakreacties, maakt dat het plan nu gereed is om als ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.

Ontwerpbestemmingsplan 'Emmastraat 5, Roosendaal'

Het perceel aan de Emmastraat 5 te Roosendaal is momenteel in gebruik ten behoeve van een autoreparatie inrichting. De bedrijfsactiviteiten op deze locatie worden beëindigd. Hierdoor ontstaat de kans om een ontwikkeling mogelijk te maken die beter aansluit bij de kwaliteiten van de omgeving. Het voornemen is dan ook om dit perceel te transformeren tot een duurzame woningbouwlocatie, waarbij één woning wordt ontwikkeld. Hierbij is sprake van zorgvuldig ruimtegebruik, aangezien een woning wordt toegevoegd op een inbreidingslocatie binnen bestaand stedelijk gebied. Het nieuwe bestemmingsplan 'Emmastraat 5, Roosendaal' maakt deze ontwikkeling mogelijk. Het ontwerpbestemmingsplan is gereed om ter inzage te worden gelegd.

Investeringsplan 2024

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om noodzakelijke kredieten voor het Investeringsplan 2024 beschikbaar te stellen. Resultaat van deze investering is dat er een goed, toekomstbestendig en betrouwbaar machinepark aanwezig is waarmee op een efficiënte, ergonomische, duurzame en veilige manier gewerkt kan worden. Het gaat om een elektrische werktuigdrager die ingezet wordt voor het onkruid op (half-)verhardingen en een hogedrukunit voor o.a. graffiti en schoonspuiten van straatmeubilair. De beide machines zijn vrij van fossiele brandstoffen, wat aansluit bij onze ambities om het gemeentelijk wagenpark klimaatneutraal te maken.

Ophoging subsidieplafond subsidieregeling opbouwwerk 2020-2023

De gemeente Roosendaal breidt het aantal uur opbouwwerk uit om de Voor Elkaar teams te versterken. In Roosendaal vinden we het belangrijk dat we onze inwoners op tijd ondersteuning bieden als het nodig is. De Voor Elkaar teams zijn daarbij een belangrijke schakel. Wekelijks gaat deze groep vrijwilligers op pad in hun eigen buurt om bij mensen thuis op bezoek te gaan. Deze teams hebben onder leiding van een opbouwwerker en maatschappelijk werker dan ook een belangrijke signalerende en stimulerende functie als het gaat om het voorkomen van vereenzaming en mensen toeleiden naar vrij toegankelijk aanbod in hun buurt. Maar ook als er meer aan de hand is en hulpverlening of zorg nodig is, kan er meteen actie ondernomen worden door de betrokken professionals. De focus zal in eerste instantie liggen op het aanbrengen van diversiteit in de teams en op het focusgebied uit het Nationaal Programma Roosendaal: Westrand, Langdonk, Kalsdonk, Kroeven en Centrum Oud.

Ontwerpbestemmingsplan 'Openluchttheater Vrouwenhof'

Het openluchttheater in het Vrouwenhofpark in Roosendaal is sinds halverwege vorige eeuw aanwezig op deze locatie en hier vinden al decennialang (incidenteel) voorstellingen plaats. Het geven van voorstellingen op deze locatie is echter niet toegestaan op basis van het vigerend bestemmingsplan. Hierdoor kan het openluchttheater planologisch gezien eigenlijk niet gebruikt worden waarvoor het bedoeld is. De gemeente Roosendaal heeft in haar ‘Beleidskader Evenementen in Roosendaal’ echter wel de wens geuit om voorstellingen te kunnen blijven geven in het openluchttheater. Hierdoor zijn de afgelopen jaren alle gebruiksmogelijkheden van het openluchttheater in beeld gebracht. Vorig jaar is vastgesteld dat het binnen de regels niet mogelijk is om voorstellingen te houden in het openluchttheater in samenwerking met theater De Kring. Sindsdien zijn alle regels en procedures in beeld gebracht om te onderzoeken wat wel mogelijk is. Uit dit onderzoek is gebleken dat slechts één scenario mogelijk is, namelijk kleinschalige en middelgrote voorstellingen met beperkt versterkt geluid. Onderhavig bestemmingsplan voorziet dan ook in het juridisch-planologisch mogelijk maken van het enige mogelijke scenario, waardoor het geven van kleinschalige en middelgrote voorstellingen met beperkt versterkt geluid en het gebruik van de reeds gerealiseerde voorzieningen structureel mogelijk wordt. Om dit scenario mogelijk te maken, zal een planologische wijziging qua gebruiksmogelijkheden plaats moeten vinden. Voorliggend bestemmingsplan voorziet hierin, waarbij aansluiting wordt gezocht op de feitelijk aanwezige situatie. Het ontwerpbestemmingsplan is gereed om ter inzage te worden gelegd.
 

SOK Kwaliteitsimpuls Winkelgebieden

Het college van burgemeester en wethouders stemt in met ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst, om daarmee een volgende stap in de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Winkelgebieden te zetten. In 2022 heeft het Rijk een subsidie van 2.349.975 euro toegekend vanuit de Kwaliteitsimpuls Winkelgebieden. In Roosendaal wordt dit geld specifiek ingezet voor de transformatie van de Dr. Brabersstraat en het Roselaarplein. Een harde voorwaarde voor de subsidieverstrekking is het ondertekenen van de SOK door de gemeente en minimaal twee andere partijen. De overige partijen hebben al getekend.