Openbare B&W besluitenlijst 5 juli 2022

Verkoop gemeentegrond Triasdijk

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot verkoop van een reststrook gemeentegrond aan de Triasdijk te Roosendaal, ter grootte van circa 37 m² aan zorginstelling S&L Zorg.

Vaststelling bestemmingsplan Heerma van Vossstraat 2

Het ontwerpbestemmingsplan 'Heerma van Vossstraat 2' heeft vanaf 24 januari 2022 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende die termijn bestond de mogelijkheid een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen. Er zijn vier zienswijzen ingekomen. Deze zienswijzen zijn van een gemeentelijk antwoord voorzien en neergelegd in een Nota zienswijze, die als bijlage onderdeel uitmaakt van het bestemmingsplan. Twee zienswijzen hebben geleid tot een tekstuele aanpassing van de toelichting van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan kan nu ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Roosendaal Studentenstad en INTROosendaal

Vanaf 2018 komen er jaarlijkse vele nieuwe studenten naar Roosendaal. Met Associate Degrees Academie (HBO), CIOS Goes (MBO), Curio en Fontys Sportkunde (HBO) hebben we al een aantal mooie opleidingen binnen de gemeente. Opleidingen die qua aantal opleidingen en leerlingaantallen nog steeds groeien
Deze opleidingen laten de (nieuwe) studenten bij aanvang van het schooljaar kennis maken met de opleiding en de school. Natuurlijk willen we deze studenten ook binden aan de stad en moeten we de studenten ook kennis laten maken met de stad. De gemeente en haar partners wil de studenten een fantastische studietijd bieden. Denk hierbij aan:

  • Goede studiefaciliteiten in Roosendaal
  • Aandacht voor de invulling van vrije tijd d.m.v. Cultuur, evenementen en sport (Leisuregebieden: Leisurepark Roosendaal, Vlietpark (Stadsoevers) en de Binnenstad)
  • Koppeling maken tussen studeren, stagelopen en werken in Roosendaal

Verder blijkt uit de studentenpeiling dat de invloed van corona op de studie en het studentenleven groot was. Denk hierbij aan minder sociale contacten, minder interacties met medestudenten en minder evenementen. Met deze activiteiten bestrijden we het negatieve effect van corona op de studententijd.
Met de organisatie van een leuk introductiefestival voor studenten leggen we de basis voor Roosendaal Studentenstad. Hierdoor zal Roosendaal onder studenten bekend staan als leuke en goede studentenstad. Voor de langere termijn is het beoogde effect dat Roosendaal studenten blijvend aan de stad kan binden.
De campagnestrategie is inmiddels al uitgewerkt door Citymarketing Roosendaal en via het kanaal www.inroosendaal.nl/studeren informeren we de studenten over de leuke studietijd die Roosendaal biedt.
Met ingang van komend schooljaar (2022/2023) start de uitrol van deze campagne met aandacht voor bovenstaande punten. Dit willen we aftrappen met de organisatie van een introfestival (INTROosendaal) voor (1e jaars-) studenten.

Voorjaarsbrief financiën 2022

Het college van burgemeester en wethouders stelt de Voorjaarsbrief Financiën 2022 vast. Hiermee wordt inzicht gegeven in de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022. Het saldo bedraagt € 3.775.000,-

Subsidieregeling voorschoolse educatie 2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft de actualisatie van de subsidieregeling voorschoolse educatie 2023 vastgesteld met hierin het huidige subsidieplafond van € 2.000.000,-. Bij de aanbiedingsnota 2023 vraagt het college aan de gemeenteraad om het subsidieplafond te verhogen van € 2.000.000,- naar € 2.350.000,- en dit ten laste te brengen aan de vrije begrotingsruimte 2023. Dit betekent dat er later in het jaar, als de gemeenteraad akkoord gaat, een wijzigingsbesluit plaatsvindt om het subsidieplafond in de subsidieregeling voorschoolse educatie te verhogen.

Go Sharing deelmobiliteit in Roosendaal

Vanaf dinsdag 5 juli 2022 komen er elektrische deelscooters en deelfietsen van Go Sharing in Roosendaal. Inwoners en bezoekers kunnen via de Go Sharing app gebruik maken van deze vorm van deelmobiliteit. Via de app kun je snel zien waar de dichtstbijzijnde scooter of fiets te vinden is. Het gebied waarbinnen gereden kan worden bevat grote delen van Roosendaal. Binnen het servicegebied is elke verplaatsing mogelijk. Op enkele locaties zijn specifieke vakken aangegeven waarbinnen de scooters en fietsen moeten worden geparkeerd. Deze zijn met borden en belijning aangegeven. Voor andere locaties geldt dat ze op dezelfde plekken mogen worden geparkeerd als reguliere fietsen en scooters. Als er in de toekomst behoefte is om het gebied aan te passen of uit te breiden, wordt dat onderzocht en indien mogelijk direct doorgevoerd. Meer informatie is te vinden op: https://nl.go-sharing.com/.