Openbare B&W besluitenlijst 5 maart 2024

Tarieven gecertificeerde instellingen 2024 en verder 

In oktober 2023 zijn er landelijke afspraken en richtlijnen vastgesteld over nieuwe tarieven voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Dit is gedaan door het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Gecertificeerde Instellingen (= GI's). 

Deze afspraken zijn zowel voor landelijk werkende GI's als Jeugdbescherming Brabant uitgewerkt tot aanpassingen in de overeenkomsten en bijlagen. Die zijn met terugwerkende kracht per 1 januari 2024 van kracht. Met de nieuwe tarieven en bijbehorende kwaliteitsafspraken lossen we de problemen met werklasten en wachtlijsten in de jeugdbescherming in Brabant op duurzame wijze op.

Wijzigingsbesluit Subsidieregeling Voorschoolse educatie 2024

We willen voorschoolse educatie eerder laten beginnen, namelijk vanaf 2 jaar in plaats van 2,5 jaar. Scholen, kinderopvang, consultatiebureaus en de gemeente Roosendaal hebben dit samen afgesproken in het Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026. Dit helpt om leerproblemen vroegtijdig te voorkomen bij kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. We voorkomen én bestrijden daarmee onderwijsachterstanden. Met de Subsidieregeling Voorschoolse educatie 2024 geven wij hier uitvoering aan.

Convenant JeugdzorgPlus

Op 26 september 2023 ging het college van burgemeester en wethouders akkoord met de inkoop voor JeugdzorgPlus 2024-2025. Met deze inkoop is een start gemaakt met de ontwikkelopgave voor JeugdzorgPlus: 0 plaatsingen JeugdzorgPlus in 2030.

Om deze ontwikkelopgave te bereiken is een goede samenwerking tussen de Jeugdhulpregio’s West-Brabant Oost, West-Brabant West en Zeeland nodig. De colleges van burgemeesters en wethouders in de gemeenten van de Jeugdhulpregio’s hebben daarom de opdracht gegeven om een bovenregionale governance in te richten voor de af- en ombouw JeugdzorgPlus en het in samenhang ontwikkelingen van alternatieven. De Jeugdhulpregio’s hebben gezamenlijk een convenant opgesteld waarin de samenwerking op het gebied van deze ontwikkelopgave is vastgelegd voor de jaren 2024 tot en met 2030. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal gaat akkoord met het convenant JeugdzorgPlus 2024-2030 “Samen Sterk voor Jeugdigen met een Plus”.

Ontwikkelkader Paterskwartier

In het gebied tussen de Kade, Freijterslaan en Badhuisstraat te Roosendaal spelen verschillen­de ruimtelijke initiatieven. De gemeente Roosendaal vindt het wenselijk om deze initiatieven integraal met elkaar te bekijken en waar mogelijk synergie tussen de plannen mogelijk te maken. Met dit ontwikkelkader geven we randvoorwaarden en inspiratie voor de ontwikkelingen van de diverse initiatiefnemers van het plangebied, het zogenoemde Paterskwartier. Zo komen we tot plannen die beter op elkaar zijn afgestemd en werken we aan een structurele verbetering van dit stukje Roosendaal. De verwachting is dat we in dit gebied ongeveer een 100-tal woningen potentieel gaan opleveren.

Herinrichting van de Plantagebaan in Wouwse Plantage

De herinrichting van de Plantagebaan in de kern Wouwse Plantage is opgenomen in de door de gemeenteraad vastgestelde Beheerkalender voor het uitvoeringsjaar 2024. Vanaf april/mei 2023 zijn de voorbereidingen gestart. Aanleiding voor de uitvoering van deze herinrichting ligt gelegen in de uitkomsten uit weginspecties. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal heeft besloten de gemeenteraad te informeren over de uitwerking van een aantal gemaakte keuzes in het ontwerp van de herinrichting via een raadsmededeling.