Openbare B&W besluitenlijst 5 september 2023

Interbestuurlijk Toezicht (IBT): toezichtoordeel Omgevingsrecht

De provincie Noord Brabant ziet er met Interbestuurlijk Toezicht (IBT) op toe dat de lokale overheden hun maatschappelijke taken goed uitvoeren. Daarmee wordt bijgedragen aan een bestendig en veilig Brabant met een sterk openbaar bestuur. Een bestuur waar de inwoners op kunnen vertrouwen. Respect voor de eigen verantwoordelijkheid van besturen en raden is het uitgangspunt. De hoofddoelstelling van de wetgeving op het terrein van het omgevingsrecht is een veilige en gezonde leefomgeving te bewerkstelligen. En deze op een duurzame en doelmatige wijze te behouden, beheren, gebruiken en ontwikkelen. De gemeente speelt daarbij een belangrijke rol door een adequate uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Als de overheden deze VTH-taken niet goed uitvoeren, kan dat grote invloed hebben op de veiligheid en gezondheid van de leefomgeving. Op grond van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht dient iedere gemeente te beschikken over een actueel beleidsplan VTH, een uitvoeringsprogramma VTH en een evaluatieverslag VTH. De provincie stelt vast dat de gemeente Roosendaal voldoet aan alle door de provincie beoordeelde procescriteria VTH. De wettelijk verplichte VTH-documenten voldoen aan de eisen en zijn tijdig vastgesteld.

Jaarverslag bezwaarschriftencommissie en andere commissies 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het jaarverslag van de bezwaarschriftencommissie over de werkzaamheden van de bezwaarschriftencommissie over het jaar 2022 vastgesteld. Dit jaar verslag wordt samen met de jaarverslagen voor de commissie Ombudsman, klachtencommissie Jeugd en de klachtencommissie WMO aan de gemeenteraad ter informatie aangeboden.

Verordeningen: wijzigingen ten gevolge van Omgevingswet 

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet moet een aantal verordeningen over de fysieke leefomgeving worden aangepast met de juiste wettelijke grondslagen en verwijzingen. Deze vooral juridisch-technische aanpassingen zijn noodzakelijk om te kunnen doorwerken met de verordeningen onder de Omgevingswet
Start inspraak en overleg wijzigingsplan Plantagebaan 20-22 (Wouw)
Het college van burgemeester en wethouders heeft het voorontwerpwijzigingsplan Plantagebaan 20-22 in Wouw vrijgegeven voor inspraak en overleg ex. artikel 3.1.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Inwoners mogen hun reactie kenbaar maken. Ook wordt het plan naar overlegpartners gestuurd.

Straatnaamgeving gedeelte Westelijke Havendijk 

Het college van burgemeester en wethouders heeft in overeenstemming met het advies van de commissie naamgeving de nieuwe namen vastgesteld voor het gedeelte van de Westelijke Havendijk gelegen tussen 'het Zwaaigat' en de Vlietbrug. De nieuwe namen zijn 'Turfkade' (gedeelte direct gelegen ten noorden van het Zwaaigat) en Vlietkade (het gedeelte langs de Vliet van Zwaaigat tot Vlietbrug). Een nieuwe naam voor dit gedeelte van de Westelijke Havendijk is wenselijk om te voorkomen dat hernummering van de adressen in het gedeelte van de Westelijke Havendijk ten noorden van de Vlietbrug dient plaats te vinden. De nieuwe namen sluiten aan bij de historische wortels en het karakter van het gebied.

Overdracht en openbaarheidsbeperking archiefbescheiden (her)benoemingen burgemeester 

Conform de bepalingen in de "Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester" dienen de archiefbescheiden m.b.t. de procedure van de benoeming en herbenoeming burgemeester te worden overgebracht naar de archiefbewaarplaats. De archiefbescheiden dienen in een verzegelde envelop met de rubricering "geheim" te worden overgebracht. Conform de genoemde verordening en de Archiefwet dient het college van burgemeester en wethouders bij overdracht tevens een beperking van de openbaarheid van 75 jaar op te leggen.

Archiefinspectie 2023 en verbeterplan 

Krachtens artikel 32 lid 2 van de Archiefwet houdt de archivaris van het West-Brabants Archief (WBA) toezicht op de nog niet- overgebrachte archieven van onze gemeente. De archivaris bericht het college van burgemeester en wethouders in de vorm van een rapport over de stand van zaken van het informatie- en archiefbeheer bij de gemeente Roosendaal. Door de archivaris is een Archiefinspectierapport gemaakt met aanbevelingen. Aan de hand van deze aanbevelingen is een verbeterplan gemaakt. Het Archiefinspectierapport + verbeterplan worden na behandeling in het college van burgemeester en wethouders gestuurd naar de afdeling Interbestuurlijk toezicht van de Provincie Noord-Brabant.

Eerste Begrotingswijziging 2023 ICT WBW

De gemeenschappelijke regeling ICT West-Brabant West (ICT WBW) biedt de 1e begrotingswijziging 2023 aan voor een zienswijze door de gemeenteraad van Roosendaal. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met deze begrotingswijziging en geen zienswijze in te dienen en het tekort mee te nemen in de najaarsbrief 2023

Zienswijze 1e begrotingswijziging 2023 Belastingsamenwerking West-Brabant 

De gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) biedt de 1e begrotingswijziging 2023 aan voor een zienswijze door de gemeenteraad van Roosendaal. Deze begrotingswijziging vloeit voort uit de 1e bestuursrapportage 2023 van de BWB. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2023 en daarbij geen zienswijze in te dienen.