Openbare B&W besluitenlijst 6 december 2022

Aanpassingen Roosenspeld

In 2010 is de zogenaamde Roosenspeld, de erepenning van de gemeente Roosendaal, geïntroduceerd. Destijds was er een exemplaar voor de man en een exemplaar voor de vrouw. Er is thans een nieuw ontwerp gemaakt voor de Roosenspeld, met voor zowel man als vrouw hetzelfde exemplaar.
Andere wijzigingen zijn: dat de leden van de gemeenteraad niet meer automatisch de Roosenspeld ontvangen en ook zijn de criteria op een aantal punten aangepast. Bovendien is het plan om de inwoners, die ooit deze erepenning hebben ontvangen een keer per jaar voor een bijeenkomst uit te nodigen. Waarbij ook de zogenaamde ‘Bruggenbouwers’ voor uitgenodigd gaan worden. Bovendien gaan we met hen bekijken of en op welke wijze zij (nog meer) een ambassadeursfunctie voor de gemeente zouden kunnen invullen

Het ontwerpbestemmingsplan Boulevard Antverpia 10

De gemeente Roosendaal wil Roosendaal laten uit groeien tot een aantrekkelijke woongemeente. Dit plan behelst de stedelijke ontwikkeling van zeven woningen aan de Boulevard Antverpia 10. De bestaande bedrijfswoning wordt gehandhaafd als reguliere burgerwoning. Met de tervisielegging van het voorontwerpbestemmingsplan is de eerste stap in de procedure genomen. Er zijn vier inspraakreacties ingekomen. De inspraakreacties zijn verwerkt in het inspraakrapport, dat onderdeel uitmaakt van het bestemmingsplan. De volgende stap in het proces is de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend.

Overbrenging en openbaarheidsbeperking archiefblokken 2006-2015 en 2016-2025

De gemeente Roosendaal heeft archiefbescheiden op grond van de Archiefwetgeving overgebracht naar een archiefbewaarplaats. Volgens de Archiefwet worden deze archiefbescheiden daarmee direct openbaar en voor iedereen te raadplegen. Tussen deze archiefbescheiden zitten dossiers waarop een verplichte openbaarheidsbeperking zit op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de volgende twee specifieke gronden uit de Archiefwet:
1. De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
2. Het belang van de Staat en zijn bondgenoten. Daarom is voor deze dossiers een besluit beperking openbaarheid.

Ontwerpbestemmingsplan uitbreiding Designer Outlet Roosendaal

De Designer Outlet Roosendaal (DOR) zal tegen het einde van 2023 voor 98% bezettingsgraad hebben. Vanwege deze positieve groei is uitbreiding van het Designer Outlet Roosendaal beoogd. Het vigerende bestemmingsplan 'De Stok fase 2 en 2A' staat detailhandel toe tot een totale verkoopvloeroppervlakte van 17.500 m2 . Deze capaciteit is bijna bereikt. Om meer detailhandel en horecagelegenheden te kunnen realiseren is een uitbreiding van het Designer Outlet Center beoogd ter plaatse van de bestaande parkeergarage in het noorden van het plangebied. Op basis van het vigerende bestemmingsplan ligt hier de enkelbestemming 'Detailhandel - Factory Outlet Center' en een bouwvlak met de functieaanduiding 'parkeergarage'. Ter plaatse van deze aanduiding mogen uitsluitend bouwwerken ten behoeve van parkeervoorzieningen worden gebouwd. Een uitbreiding van de detailhandel en het realiseren van horecagelegenheden is hier dus niet toegestaan. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het bestemmingsplan is gereed om ter visie te leggen voor de periode van zes weken. Tijdens deze termijn kan iedereen een zienswijze indienen.

Bekrachtiging principebesluit tot 8e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal heeft besloten in te stemmen met de 8e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB). Deze wijziging is noodzakelijk om de toetreding van de gemeente Loon op Zand per 1 januari 2023 mogelijk te maken. Daarnaast geeft de inwerkingtreding van de Wet elektronische publicaties aanleiding tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling BWB.

Ontheffingen autoluw gebied

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om vier ontheffingen te verlenen voor het autoluwe gebied in de Roosendaalse binnenstad. Dat gebeurt op basis van de van de zogenaamde hardheidsclausule uit de ‘Verordening ontheffingen autoluwe gebied’.