Openbare B&W besluitenlijst 6 februari 2024

Vragenlijst jaarverantwoording Lokale educatieve agenda / Voor- en vroegschoolse educatie 2023 

Jaarlijks voert de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) een risicoanalyse uit waarbij wordt nagegaan of er risico’s zijn in de uitvoering van de taken van de gemeente op gebied van 

  • de wet kinderopvang;
  • de wet primair onderwijs;
  • de wet voortgezet onderwijs. 

De gemeente Roosendaal stelde de ingevulde vragenlijst vast en stuurt deze naar de IvhO. Door het onlangs vastgestelde Onderwijsachterstandenbeleid en de Jeugdagenda voldoen wij aan de wettelijk gestelde eisen.

Aankoop perceel in Stadsoevers

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een perceel grond minnelijk te verwerven ten behoeve van de woningbouwontwikkeling in Stadsoevers. Hiermee wordt tevens de ingezette onteigening van dit perceel voorkomen.

Woningbouwimpuls aanvraag Spoor C 

Om de woningbouw in de gemeente Roosendaal te versnellen is ervoor gekozen het project Spoor C in te schrijven voor de Woningbouwimpuls (WBI). De WBI is een specifieke uitkeringsregeling van de Rijksoverheid voor gemeenten. Het doel van deze regeling is om de bouw van betaalbare woningen te versnellen, zodat de doelstelling van 100.000 gebouwde woningen per jaar in Nederland gehaald gaat worden. Dit is de 6e tranche van de WBI. Er is 300 miljoen euro beschikbaar voor woningbouwprojecten in Nederland. In Spoor C worden circa 560 woningen gerealiseerd, waarvan 60% in het betaalbare segment.

Tariefverhoging Munckhof/ De Groen voor de uitvoering van het leerlingen- en jeugdwetvervoer 

Vanaf 1 augustus 2019 verzorgt Munckhof het leerlingen- en jeugdwetvervoer voor de gemeente Roosendaal. Taxi de Groen voert dit uit voor Munckhof, in een onder-aanneming. De afgelopen jaren is er echter sprake van een enorme kostenontwikkeling die niet voorzien was. COVID, de oorlog in Oekraïne, de enorme stijging van de brandstofkosten en een landelijk personeelstekort zijn hier de belangrijkste oorzaken van. Omstandigheden die bij aanvang van de contractperiode niet konden worden voorzien. Om ervoor te zorgen dat leerlingen die het leerlingen- en jeugdwetvervoer nodig hebben om naar school te kunnen gaan te waarborgen verhoogt de gemeente Roosendaal de tarieven om aan de kostenontwikkelingen tegemoet te komen.

Aanwijzingsbesluit categorieën van bezwaarschriften 

De gemeente Roosendaal past bij een aantal categorieën bezwaarschriften het ambtelijk horen toe. Bij ambtelijk horen kan de bezwaarmaker directer en persoonlijker worden benaderd wat bijdraagt aan een snellere afwikkeling van de procedure. Het college van burgemeester en wethouders actualiseert het ‘Aanwijzingsbesluit categorieën van bezwaarschriften waarbij ambtelijk kan worden gehoord’ uit (2015). De beleidsregel bevat verouderde wetgeving of benaming. 

De gewijzigde beleidsregel wordt bekend gemaakt op www.officielebekendmakingen.nl en gepubliceerd in de Roosendaalse Bode.