Openbare B&W besluitenlijst 6 juni 2023

Werkinstructie Wet Politiegegevens Domein III 

Sinds 2019 is de Wet Politiegegevens (Wpg) ook van toepassing op Boa’s. Dit betekent dat de gemeente Roosendaal voor het verwerken van politiegegevens door leerplichtambtenaren periodiek een audit moet laten uitvoeren om te controleren of de regels uit de Wpg worden nageleefd. In 2022 is een externe audit uitgevoerd. De aanbevelingen zijn opgenomen in een verbeterplan en worden volgens planning geïmplementeerd. Ter uitvoering van de verbeterpunten is een werkinstructie opgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze werkinstructie vastgesteld.

Verlenging verbrandingscontract voor huishoudelijk restafval 

Het college van burgemeester en wethouders besluit om het contract voor de verbranding van restafval te verlengen met 3 jaar, tot en met 31 januari 2028. Dit contract is door Saver N.V. afgesloten met afvalverwerker PreZero. In de notitie "Bronscheiden vs nascheiden" zijn alle voor- en nadelen van beide systemen beschreven. Dit is een herijking van het onderzoek uit 2020. Het blijkt dat het nu niet interessant is om over te gaan op de nascheiding van het huishoudelijk afval. Op dit moment is het verder gaan met het scheiden van afval aan huis goedkoper voor de Roosendaalse inwoners en beter voor het milieu.