Openbare B&W besluitenlijst 6 september 2022

Verlenging Pilot OZA Aventurijncollege 2022-2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het verlengen van een Onderwijs Zorg Arrangement (OZA) op het Aventurijncollege. Het gaat om een gezamenlijke financiering met anderen gemeenten om zo de leerlingen van het Aventurijncollege extra ondersteuning en zorg te bieden in de speciale klassen (OZA) waar zorg en onderwijs nauw samenwerken. De zorg bestaat voornamelijk uit pedagogische ondersteuning vanuit OpenDoor (zorgaanbieder) om leerlingen zo veel mogelijk aan onderwijs toe te laten komen.

Meerkosten Jeugdwet en Wmo 2021 en 2022 ten gevolge van Covid 19

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)  en het Rijk hebben afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan zorgorganisaties en professionals vanwege Corona (Covid 19). Met als doel dat de zorgaanbieders een uiterste inspanning kunnen verrichten om het coronavirus maximaal te controleren, kwetsbare mensen te beschermen en goede zorg te verlenen voor diegenen die dit nodig hebben. De vergoeding van de meerkosten is één van de onderdelen die binnen deze bestuurlijke afspraak van de VNG en het Rijk valt, daar gaat dit voorstel over. In 2020 hebben de negen gemeenten in West-Brabant West zorgaanbieders gecompenseerd middels een subsidieregeling. Aan de colleges van burgemeester en wethouders wordt voorgelegd om deze regeling, de Nadere regel Meerkosten Jeugdwet en Wmo (Covid 19) voor de jaren 2021 en 2022 voort te zetten. De gemeente Roosendaal voert deze regeling uit namens alle deelnemende gemeenten.

Inkoop logeerzorg Wet maatschappelijke ondersteuning

In de Wet maatschappelijke ondersteuning is bepaald dat gemeenten de verantwoordelijkheid hebben om mantelzorgers (preventief) te ondersteunen. Eén van de mogelijkheden daartoe is om respijtzorg aan te bieden. Met ingang van 2023 maakt logeeropvang geen deel meer uit van de inmiddels in gang gezette aanbesteding maatwerkvoorzieningen begeleiding. Logeerzorg dient dus afzonderlijk te worden ingekocht.

Ontwerpbestemmingsplan Snelfietsroute F58 - oostelijk deel

Het bestemmingsplan 'Snelfietsroute F58 - oostelijk deel' heeft de inspraakprocedure en het overleg ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening doorlopen. Er zijn geen inspraakreacties ontvangen. Wel zijn er vijf vooroverlegreacties ontvangen. Alleen de provincie en Brabantse Delta hebben een inhoudelijke reactie gegeven. De reacties zijn verwerkt in een overlegrapport, dat onderdeel gaat uitmaken van het bestemmingsplan in de verdere procedure. Het ontwerpbestemmingsplan is gereed om ter visie te leggen.

Vaststellen beheerkalender

De programmering van de werkzaamheden in de openbare ruimte is een cyclisch (jaarlijks terugkerend) proces. Aan het eerder vastgestelde onderhouds- en vervangingsprogramma voor het openbaar gebied uit 2023-2026, is het nieuwe planjaar 2027 aan toegevoegd. Ook zijn er diverse projecten aangepast, c.q. toegevoegd aan de planjaren 2024 en 2025. De Beheerkalender 2023-2027 is vastgesteld. 

Nota Bodembeheer 2022-2032De regionale Nota Bodembeheer is een praktische richtlijn voor het omgaan met vrijkomende grond en baggerspecie en geeft invulling aan het grondstromenbeleid. Grondstromenbeleid zorgt voor de milieu hygiënische kwaliteit van grond en baggerspecie. De gemeenteraad kan via een Nota bodembeheer de voorwaarden en de bijbehorende beleidsregels beschrijven voor hergebruik van grond als bodem. In de Nota bodembeheer staat het bodembeleid van de deelnemende gemeenten en dus ook de gemeente Roosendaal. Hiermee wordt gewaarborgd dat de kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater als gevolg van de toepassing van bodem voldoende wordt beschermd. 

Voorontwerpbestemmingsplan Norbartlaan

Initiatiefnemers Van Agtmaal B.V. en BPD Ontwikkeling B.V. zijn voornemens een bestaand bouwperceel gelegen aan de Norbartlaan - Meidoornlaan in Roosendaal te herontwikkelen ten behoeve van woningbouw. Beoogd wordt om verspreid over twee bouwmassa’s in totaal 70 appartementen inclusief een parkeervoorziening onder het maaiveld te realiseren. Het aansluitende terrein wordt ingericht als park en overige bijbehorende voorzieningen. De beoogde ontwikkeling is niet realiseerbaar binnen het geldend juridisch-planologisch kader. Hiervoor is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft het voorontwerpbestemmingsplan vrijgegeven voor inspraak en overleg met relevante overleginstanties.

Voorontwerpbestemmingsplan Fatimakerk

De initiatiefnemer, FLS Vastgoed II B.V., is voornemens om de O.L. Vrouw van Fatimakerk aan de Doctor Schaepmanlaan 90 te Roosendaal, te ontwikkelen. Het betreft hierbij grotendeels een gebruikswijziging van bestaande bebouwing. Daarnaast vindt gedeeltelijke sloop (van het Fatimahuis) plaats en wordt hier nieuwbouw gerealiseerd. De gewenste functies bestaan uit (woon)zorg, (regulier) wonen en maatschappelijke functies. De beoogde situatie is niet volledig in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan 'Burgerhout'. Daarom is een ruimtelijke procedure nodig om dit voornemen te kunnen realiseren. Daarvoor is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft het voorontwerpbestemmingsplan vrijgegeven voor inspraak en overleg met relevante overleginstanties.

Voorontwerpbestemmingsplan Philipslaan 63

Eind november 2021 heeft de gemeente samen met Alwel een koopovereenkomst gesloten, waarbij het eigendom van de gemeente Roosendaal is verkocht aan Alwel. Alwel is voornemens om op de Philipslaan 63 maximaal 21 woningen te realiseren. De beoogde ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan 'Kalsdonk'. Daarom is een ruimtelijke procedure nodig om dit voornemen te kunnen realiseren. Daarvoor is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft het voorontwerpbestemmingsplan vrijgegeven voor inspraak en overleg met relevante overleginstanties.

Spoedaanvragen KPO

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de spoedaanvraag van schoolbestuur KPO voor de uitbreiding van speciaal onderwijs school de Kameleon niet ontvankelijk te verklaren, omdat er geen sprake is van onvoorziene omstandigheden en de noodzaak voor het met spoed behandelen van de aanvraag onvoldoende uit de aanvraag blijkt. Verder heeft Het college besloten om de SUViS spoedaanvragen voor basisscholen Vlindertuin, Heilig Hart en Heiberg af te wijzen, omdat het college het volgende besluit heeft gecommuniceerd naar de raad in de raadsmededeling van 12-07-2022: “De suvis-aanvragen die zonder extra financiële impuls kunnen worden gerealiseerd, worden uitgevoerd door de schoolbesturen, waarbij de gemeente de verkregen rijkssubsidie beschikbaar stelt, maar de overige kosten (70%) door de schoolbesturen gedragen worden.” Het afwijzen van de SUViS aanvragen is in lijn met deze mededeling.