Openbare B&W besluitenlijst 7 juni 2022

Instemming Ondersteuningsplan 2022-2026 Samenwerkingsverband Primair Onderwijs

Het college van burgemeester en wethouders is akkoord gegaan met ondersteuningsplan 2022-2026 van het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs. In dit ondersteuningsplan zijn thema's opgenomen waar de komende jaren aan gewerkt wordt. Thema's gaan over meer inclusief onderwijs en het versterken van het netwerk. Tweemaal per jaar zal het ondersteuningsplan worden geëvalueerd tijdens het OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg).

Definitieve Verklaring van geen bedenking inzake zonnepark Roosendaalsche Vliet

Vanaf 17 januari 2022 hebben de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de ontwerpbeschikking voor het zonnepark Roosendaalsche Vliet voor zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn een tweetal zienswijzen ingediend. De zienswijzen geven aanleiding om een voorschrift toe te voegen uit het oogpunt van veiligheid voor de leidingen in de nabijheid van het zonnepark. Een definitieve verklaring van geen bedenkingen wordt afgegeven en de omgevingsvergunning wordt verleend.

Regionaal en Brabants Verstedelijkingsperspectief

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Regionale Verstedelijkingsstrategie vastgesteld als onderlegger voor de nog op te stellen Regionale Investeringsagenda. Tevens heeft het college ingestemd met de richtinggevende ontwikkelprincipes van de Brabant brede verstedelijkingsstrategie. Deze besluiten van het college maken onderdeel uit van het proces van de Stedelijke Regio West-Brabant West om samen met Rijk en Provincie tot een verstedelijkingsakkoord te komen waarin wordt vastgelegd welke bijdrage West-Brabant west zal gaan leveren aan de Nederlandse en Brabantse Verstedelijkingsopgave.