Openbare B&W besluitenlijst 7 maart 2023

Wijziging subsidieregeling Meedoenregeling Volwassenen 2022-2023

Het college van burgemeester en wethouders stemt in met het wijzigingsbesluit van de subsidieregeling Meedoenregeling Volwassenen 2022-2023. Het doel van het wijzigingsbesluit is dat meer volwassenen gebruik kunnen maken van de regeling.

Stimuleringsregeling Klimaatbestendig Roosendaal Natuurstad 2023-2026

Om invulling te geven aan de opgave op het vlak van klimaatadaptatie op particulier terrein en een bijdrage te leveren aan de ambitie van Roosendaal Natuurstad, wordt de Stimuleringsregeling Klimaatbestendig Roosendaal Natuurstad voor inwoners, scholen en bedrijven verlengd. Hiermee worden zij voor een lange periode gestimuleerd om woningen en percelen klimaatbestendig en groener te maken. Er wordt subsidie beschikbaar gesteld voor:

  1. De aanleg van groene daken
  2. Het installeren van regenwatervoorzieningen
  3. Het aanbrengen van waterpasserende en waterdoorlatende verharding
  4. Het afkoppelen van bestaande verharding op hemelwaterriolering en aanleg infiltratieobjecten
  5. Het onttegelen en vergroenen van tuinen
  6. Het aanplanten van bomen
  7. De aanleg van een geveltuin

De subsidie is met terugwerkende kracht beschikbaar vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2026. Particuliere eigenaren, huurders, bedrijven en stichtingen kunnen subsidie aanvragen. Het budget voor deze regeling is in het Collegeprogramma 2022-2026 'Zij aan zij in een gemeente met ambitie' vastgesteld.

Decembercirculaire Gemeentefonds 2022

Op 21 december 2022 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken de decembercirculaire 2022 van het gemeentefonds gepubliceerd. De decembercirculaire 2022 informeert gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2022 en verder. Door middel van de raadsmededeling wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de financiële consequenties van de decembercirculaire 2022 voor de gemeente Roosendaal.

Subsidieregeling éénmalige compensatie energielasten maatschappelijke instellingen

De gemeente Roosendaal voorziet een éénmalige tegemoetkoming voor de jaren 2022 en 2023 in de sterk gestegen energiekosten van maatschappelijke instellingen. Hiertoe wordt een subsidieregeling open gesteld. Deze tegemoetkoming zorgt ervoor dat voldoende financiële ademruimte wordt geboden om de continuïteit te borgen. Daarbij blijft investeren in duurzaamheid noodzakelijk om op langere termijn de kosten beheersbaar te houden.

Aanschaf materiaal t.b.v. openbare werken

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot de aanschaf van diverse materialen. Het gaat om een heftruck en twee zitmaaiers. De machines zijn volledig elektrisch, wat bijdraagt aan onze duurzame ambities. De machines worden geladen met de zonnepanelen van het gemeentelijk aannemersbedrijf aan de Gewenten 40. De aanschaf draagt bij aan een goed en betrouwbaar machinepark. Het gaat om een investering van in totaal €178.800.

Evenementenkalender 2023

Voor de periode 1 april 2023 tot en met 31 maart 2024 is de evenementenkalender vastgesteld. Deze kalender biedt wat betreft datum en plaats van hun evenement zekerheid aan evenementenorganisaties. Daarnaast biedt de kalender in een vroegtijdig stadium informatie aan andere betrokkenen en belanghebbenden. Evenementen die nog niet gemeld zijn, kunnen alleen geplaatst worden als de evenementenkalender daar nog ruimte voor biedt. De gemeente Roosendaal beseft dat het voor evenementenorganisaties nog steeds moeilijke tijden zijn en stelt zich daarom, waar mogelijk en verantwoord, faciliterend en flexibel op. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarnaast de evenementen Rooskleurig Festival en De Draai aangewezen als (geluids-) categorie C-evenement met een groot maatschappelijk belang. Daarmee wordt meer geluidsruimte geboden voor de gewenste belevingskwaliteit maar onduldbare hinder voorkomen.