Openbare B&W besluitenlijst 7 mei 2024

Benoeming en herbenoeming leden klachtencommissie hbh plus

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende personen in de bestaande Klachtencommissie Wmo huishoudelijke hulp herbenoemd:

  1. De heer L.A. Heldens (voorzitter)
  2. Mevrouw T. van Raaij-van Hagen (lid)

en tevens benoemd:

  1. De heer T.H. Bergmans (lid)

De klachtencommissie Wmo huishoudelijke hulp behandelt zowel bejegeningsklachten die betrekking hebben op medewerkers van de gemeente als de zorgaanbieder, klachten over afhandeling van de melding en aanvraag bij de gemeente en de opstart van de huishoudelijke ondersteuning bij de aanbieder, maar ook klachten over de wijze waarop de huishoudelijke ondersteuning door de aanbieder wordt uitgevoerd.

Machtigingsbesluit Bekostigingsregeling Eerste Opvang Oekraïense Ontheemden

In het Bestuurlijk Afsprakenkader ontheemden uit Oekraïne zijn afspraken opgenomen voor het uitvoeren van de operationele coördinatie van de (eerste) opvang van ontheemden uit Oekraïne. In het Bestuurlijk Afsprakenkader zijn afspraken vastgelegd tussen Staatssecretaris Van der Burg, de VNG en het veiligheidsberaad. In principe was er sprake dat de operationele coördinatie mogelijk met ingang van 1 april 2024 overgenomen zou worden van de veiligheidsregio. Voor de continuering van de samenwerking en operationele coördinatie van de opvang is besloten dat de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant de functie voor de gemeente Roosendaal blijft uitvoeren onder de verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders.

Benoeming nieuwe leden en voorzitter Adviesraad Museumfunctie

Sinds 2012 heeft Gemeente Roosendaal afspraken gemaakt met Stichting De Ghulden Roos over de verantwoordelijkheid en het beheer van de museumcollectie. Daarnaast is afgesproken dat de gemeente een Adviescommissie Museumfunctie instelt. Deze commissie geeft de gemeente en stichting Erfgoedcentrum Tongerlohuys onafhankelijk advies over het museaal klimaat en activiteiten die daarmee samenhangen.

In het convenant is geregeld dat het college van burgemeester en wethouders nieuwe leden en de voorzitter van de commissie Museumfunctie benoemt. Stichting De Ghulden Roos draagt nieuwe leden voor. Het college heeft besloten de voordracht over te nemen. Per 7 mei zijn mevrouw P. van der Elst en de heer P. Verhoeven benoemd als leden van de Commissie Museumfunctie. De heer G. van Zon is per die datum benoemd als voorzitter van de commissie.

Vaststellen bestemmingsplan Norbartlaan

Het bestemmingsplan Norbartlaan heeft vanaf 18 december 2023 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn zijn vier zienswijzen ontvangen. De zienswijzen zijn van een gemeentelijk antwoord voorzien en neergelegd in een nota zienswijzen die als bijlage onderdeel uitmaakt van het bestemmingsplan. Op enkele onderdelen hebben de zienswijzen geleid tot een tekstuele aanpassing van de toelichting van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan kan nu gewijzigd worden vastgesteld.

Vaststellen Bestemmingsplan Fatimakerk

Het bestemmingsplan Fatimakerk heeft vanaf 6 november 2023 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn zijn drie zienswijzen ontvangen. De zienswijzen zijn van een gemeentelijk antwoord voorzien en neergelegd in een Zienswijzebehandeling die als bijlage onderdeel uitmaakt van het bestemmingsplan. Een zienswijze heeft geleid tot een aanvulling van de regels in het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan kan nu gewijzigd worden vastgesteld.

Subsidieregeling: Investeringsfonds inwonersinitiatieven

Elke inwoner heeft het recht en de kans om iets positiefs te veranderen in hun buurt, wijk of dorp. De gemeente Roosendaal werkt eraan om dit mogelijk te maken. We willen dat elke inwoner gemakkelijk een initiatief kan uitvoeren. Als gemeente staan we klaar om te helpen met vragen, zorgen of ideeën. We luisteren naar wat mensen willen, bieden financiële steun en begeleiding. We streven naar een hechtere band tussen de gemeente en de samenleving, waarbij we de verbinding tussen mensen willen versterken en de omgeving willen verbeteren. 

Naast onze plannen en beleid voor participatie gaan we nu concreet aan de slag. Met de subsidieregeling voor inwonersinitiatieven willen we inwoners aanmoedigen om hun ideeën te realiseren en hen ondersteunen in dit proces. 

Toekenning en uitvoering Brede Specifieke Uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis

Roosendaal ontvangt in 2024 en 2025 ruim 1,4 miljoen euro en in 2026 ruim 1,1 miljoen euro voor extra inzet op sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis in wijken en dorpen via de Brede Specifieke Uitkering vanuit de Rijksoverheid. De raad wordt hier middels een raadsmededeling over geïnformeerd.

Vanuit de Brede Specifieke Uitkering wordt komende jaren hoofdzakelijk ingezet op versterking en uitbreiding van onze vrij toegankelijke voorzieningen in wijken en dorpen. In 2024 – 2026 zetten we onze acties uit 2023 voort door verdere inzet op diverse opdrachten en pilots. Hiervoor wordt in 2024 een uitvoeringsprogramma opgesteld, waarvoor het plan van aanpak als basis dient. Op deze manier geven we richting aan hoe ons beleid in de praktijk wordt uitgevoerd, kunnen we tijdig bijsturen en onze gewenste resultaten behalen. Daarbij is extra aandacht voor duurzaamheid en continuïteit: hoe zorgen we ervoor dat de effecten van onze maatregelen van lange duur zijn?