Openbare B&W besluitenlijst 7 november 2023

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Om te voldoen aan de wijzigingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant haar regeling aangepast en als ontwerp voor zienswijzen aangeboden aan de deelnemers. Het college van burgemeester en wethouders legt haar kanttekeningen voor aan de Roosendaalse gemeenteraad met de mogelijkheid om deze te betrekken bij haar eventuele zienswijze.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant

Om te voldoen aan de wijzigingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant haar regeling aangepast en als ontwerp voor zienswijzen aangeboden aan de deelnemers. Het college van burgemeester en wethouders legt haar kanttekeningen voor aan de Roosendaalse gemeenteraad met de mogelijkheid om deze te betrekken bij haar eventuele zienswijze.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling WVS

Om te voldoen aan de wijzigingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft de gemeenschappelijke regeling WVS haar regeling aangepast en als ontwerp voor zienswijzen aangeboden aan de deelnemers. Het college van burgemeester en wethouders legt haar kanttekeningen voor aan de Roosendaalse gemeenteraad met de mogelijkheid om deze te betrekken bij haar eventuele zienswijze.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

Om te voldoen aan de wijzigingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft de gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord haar regeling aangepast en als ontwerp voor zienswijzen aangeboden aan de deelnemers. Het college van burgemeester en wethouders legt haar kanttekeningen voor aan de Roosendaalse gemeenteraad met de mogelijkheid om deze te betrekken bij haar eventuele zienswijze.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Hart van West-Brabant

Om te voldoen aan de wijzigingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft de gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant haar regeling aangepast en als ontwerp voor zienswijzen aangeboden aan de deelnemers. Het college van burgemeester en wethouders legt haar kanttekeningen voor aan de Roosendaalse gemeenteraad met de mogelijkheid om deze te betrekken bij haar eventuele zienswijze.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Geweld in Afhankelijkheidsrelaties en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant

Om te voldoen aan de wijzigingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft Gemeenschappelijke regeling voor Geweld in Afhankelijkheidsrelaties en Meldpunt Crisiszorg West-Brabanthaar regeling aangepast en als ontwerp voor zienswijzen aangeboden aan de deelnemers. Het college van burgemeester en wethouders legt haar kanttekeningen voor aan de Roosendaalse gemeenteraad met de mogelijkheid om deze te betrekken bij haar eventuele zienswijze.

Zienswijze 1e begrotingswijziging 2023 Werkplein Hart van West-Brabant

In verband met een wijziging in de hoogte van de bijstandsuitkeringen en een loonstijging van de lonen van medewerkers heeft Werkplein Hart van West-Brabant de begroting voor 2023 gewijzigd. Het college van burgemeester en wethouders stelt de Roosendaalse gemeenteraad voor een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging. De zienswijze richt zich op het nemen van bestandsbeheersingsmaatregelen door het Werkplein, zodat er extra geïnvesteerd wordt op de ontwikkeling van inwoners richting de arbeidsmarkt.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD

Om te voldoen aan de wijzigingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft de gemeenschappelijke regeling GGD haar regeling aangepast en als ontwerp voor zienswijzen aangeboden aan de deelnemers. Het college van burgemeester en wethouders legt haar kanttekeningen voor aan de Roosendaalse gemeenteraad met de mogelijkheid om deze te betrekken bij haar eventuele zienswijze.

Toetreding gemeente Roosendaal tot de Zuiderwaterlinie

De gemeente Roosendaal besluit in te stemmen met de toetreding van de dorpskern Wouw tot de Alliantie Zuiderwaterlinie. Het betreft alleen de dorpskern Wouw, omdat zij als enige een stellingwerk hebben binnen de gemeente: het Kasteel van Wouw. Door het kasteel aan te laten sluiten bij de Alliantie Zuiderwaterlinie kan de gemeente Roosendaal op regionaal en provinciaal niveau aansluiten bij lopende en nieuwe initiatieven rondom militair erfgoed. Op hoger niveau wordt het historische erfgoed van Wouw hiermee op de kaart gezet. Regionaal en provinciaal komt er voor toeristische bezoekers meer aandacht voor het kasteel van Wouw. Dat sluit aan bij de ambities van het college van burgemeester en wethouders op het gebied van erfgoed en monumentenzorg.

Ontwerpbestemmingsplan Aanwas 23

Op de locatie Aanwas 23 te Roosendaal is op het ter plaatse in 2012 gerealiseerde vrachtwagenparkeerterrein een tijdelijke unit (met een verblijfsruimte voor chauffeurs, alsmede sanitaire voorzieningen) gerealiseerd met als juridische grondslag een tijdelijke afwijking van het vigerende bestemmingsplan, middels een verleende omgevingsvergunning. Deze unit werd namelijk opgericht vóór de bebouwingsgrens en paste niet in het ter plaatse van kracht zijnde bebouwingspercentage. Het is gebleken dat deze voorziening een permanent karakter dient te krijgen. Voorliggend bestemmingsplan voorziet hierin. Het ontwerpbestemmingsplan is gereed om ter inzage te worden gelegd.

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Van Beethovenlaan 7

Het ontwerpbestemmingsplan 'Van Beethovenlaan 7' heeft vanaf 30 mei 2022 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende die termijn bestond de mogelijkheid een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen. Door diverse ontwikkelingen in de markt, is er vanuit Jumbo voor gekozen de herontwikkeling van de supermarkt anders vorm te geven. Het bouwplan is aangepast, naar een plan met een kleinere footprint. Omdat deze wijzigingen passen binnen het eerdere ontwerpbestemmingsplan, hoeft het niet opnieuw ter inzage gelegd te worden. Het bestemmingsplan wordt daarom nu aangeboden aan de Roosendaalse gemeenteraad.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten

Om te voldoen aan de wijzigingen van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen heeft de gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (gemeenschappelijke regeling Regionaal Bureau Leren) haar regeling aangepast en als ontwerp voor zienswijzen aangeboden aan de deelnemers. Het college van burgemeester en wethouders legt haar kanttekeningen voor aan de Roosendaalse gemeenteraad met de mogelijkheid om deze te betrekken bij haar eventuele zienswijze.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Om te voldoen aan de wijzigingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant haar regeling aangepast en als ontwerp voor zienswijzen aangeboden aan de deelnemers. Het college van burgemeester en wethouders legt haar kanttekeningen voor aan de Roosendaalse gemeenteraad met de mogelijkheid om deze te betrekken bij haar eventuele zienswijze.

Aanpassing gemeenschappelijke regelingen aan gewijzigde Wet Gemeenschappelijke Regelingen  

Om te voldoen aan de wijzigingen van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen hebben de gemeenschappelijke regelingen hun regeling aangepast en als ontwerp voor zienswijzen aangeboden aan de deelnemers. Het college van burgemeester en wethouders legt haar kanttekeningen voor aan de Roosendaalse gemeenteraad met de mogelijkheid om deze te betrekken bij haar eventuele zienswijze.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief

Om te voldoen aan de wijzigingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft de gemeenschappelijke regeling West-Brabants Archief haar regeling aangepast en als ontwerp voor zienswijzen aangeboden aan de deelnemers. Het college van burgemeester en wethouders legt haar kanttekeningen voor aan de Roosendaalse gemeenteraad met de mogelijkheid om deze te betrekken bij haar eventuele zienswijze.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling BWB

Om te voldoen aan de wijzigingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft de gemeenschappelijke regeling BWB haar regeling aangepast en als ontwerp voor zienswijzen aangeboden aan de deelnemers. Het college van burgemeester en wethouders legt haar kanttekeningen voor aan de Roosendaalse gemeenteraad met de mogelijkheid om deze te betrekken bij haar eventuele zienswijze.

Roosendaalse Participatievisie & Roosendaalse Participatiebrug

De wens om dichter bij de samenleving te staan is voelbaar; we willen ‘zij-aan-zij’ optrekken met onze inwoners, ondernemers en partners. Het is belangrijk dat we hieraan werken, want het vertrouwen in de overheid is de afgelopen jaren gedaald. We willen als overheid daarom meer open staan voor de samenleving. Dat doen we door te luisteren en de samenleving serieus te nemen; in het hart van die ambitie ligt participatie ten grondslag. Om als gemeente vanuit dezelfde uitgangspunten te vertrekken, stellen we de Participatievisie en de Roosendaalse participatiebrug vast. Dit zorgt dat we duidelijk weten wat participatie is en aan de voorkant duidelijk zijn over participatiemogelijkheden voor onze inwoners, ondernemers en partners. Dit levert een transparant participatieproces op. Inwoners, ondernemers en partners voelen zich gehoord. Duidelijkheid zorgt voor een goede samenwerking - zij aan zij - en uiteindelijk voor een betrouwbare gemeente.

Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Roosendaal 2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de gewijzigde verordening financieel beleid, beheer en organisatie Gemeente Roosendaal 2023 en legt deze ter vaststelling voor aan de Roosendaalse gemeenteraad.

Aankoop Gezellelaan 11 en openen GREX Kroeven-Noordoost

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om een pand, gelegen aan Gezellelaan 11, aan te kopen. De aankoop van dit pand biedt – aanvullend aan de woningbouwprogrammering 2023 – ruimte voor woningbouw, wat bijdraagt aan de ambitie om te groeien als gemeente. Het pand wordt na aankoop gesloopt vanwege veiligheidsredenen. De aankoop en sloop van het pand worden, samen met het verder brengen van de gebiedsvisie Kroeven-Noordoost, bekostigd vanuit een grondexploitatie (GREX). De optie tot aankoop vervalt per 1 januari 2024. Om de aankoop tijdig af te ronden, verzoekt het college van burgemeester en wethouders daarom de Roosendaalse gemeenteraad om in 2023 voor deze locatie een GREX te openen.