Openbare B&W besluitenlijst 8 november 2022

Indexatie 2023 kosten basistakenpakket JGZ 0-4 jaar

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in te stemmen met een indexatie hoger dan 2% zoals bepaald in het contract van de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar. Indien Thuiszorg West Brabant (TWB) kan aantonen dat ontwikkelingen in loonkosten en materiële kosten daartoe aanleiding geven, kan het college een hogere indexering toestaan. Deze lijn wordt door alle zes de deelnemende gemeenten gevolgd. De financiële consequenties hiervan zijn voorzien in de programmabegroting 2023.

Vaststelling bestemmingsplan Commandoterrein

Het ministerie van Defensie heeft diverse gronden in de directe omgeving van de huidige commandokazerne aan de Parabaan in eigendom verworven. De bedoeling is dat de commandokazerne toekomstbestendig wordt gemaakt. Daarbij worden maatregelen getroffen ter verhoging van de veiligheid en te voldoen aan de Arbowetgeving voor de medewerkers. Ook is het de bedoeling dat het gehele kazerneterrein vanwege een uitbreiding van het personeel en vanwege de wens om te komen tot een verduurzaming zal worden her-ontwikkeld. Daarvoor is het noodzakelijk, zeker voor de aangekochte gronden, het bestemmingsplan te herzien. Er zijn vier zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen hebben geleid tot enkele aanpassingen in het bestemmingsplan ten opzichte van de ontwerpversie.

Vaststellen wijzigingsplan De Hoogt II

Het ontwerp wijzigingsplan 'De Hoogt II' heeft vanaf 22 augustus 2022 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage gelegen. Gedurende die termijn bestond de mogelijkheid een zienswijze op het ontwerpwijzigingsplan naar voren te brengen. Er zijn zeven zienswijzen ingekomen. Deze zienswijzen zijn van een gemeentelijk antwoord voorzien en neergelegd in een Nota zienswijze die als bijlage onderdeel uitmaakt van het wijzigingsplan. Een zienswijze heeft geleid tot een tekstuele aanpassing van de toelichting van het bestemmingsplan. Een zienswijze heeft geleid tot aanpassing van de verbeelding en een tot een aanscherping van een bestemmingsplanregel. Het wijzigingsplan is met in achtneming van de zienswijze nota vast gesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Achtste wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad van Roosendaal om toestemming te verlenen voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (=GR BWB). Deze wijziging is noodzakelijk om de toetreding van de gemeente Loon op Zand per 1 januari 2023 mogelijk te maken. Daarnaast geeft de inwerkingtreding van de Wet elektronische publicaties aanleiding tot wijziging van de GR BWB.

Voornemen tot weigeren omgevingsvergunning Burgerhoutsestraat 12/12a Roosendaal (veranderen naar woning met kantoor)

Op 3 januari 2022 ontving het college van burgemeester en wethouders een aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van het pand naar een woning en kantoor op het perceel Burgerhoutsestraat 12/12a te Roosendaal. Het pand betreft een rijksmonument. Het college van burgemeester en wethouders is van oordeel dat de wijze waarop de nieuw te maken functies worden aangebracht geen recht doen aan de monumentale, ruimtelijke opzet van de vertrekken. De monumentale waarden van het rijksmonument worden met dit plan aangetast. Het college van burgemeester en wethouders is van mening dat de gevraagde omgevingsvergunning - voor wat betreft de activiteit “Het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht (artikel 2.1 lid 1 onder f van de Wabo)” – niet kan worden verleend. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot een voornemen tot weigeren van deze aangevraagde omgevingsvergunning.