Openbare B&W besluitenlijst 9 januari 2024

Openbare besluitenlijst 9 januari 2024 van het college van burgemeester en wethouders

Eenmalig ophogen subsidie Methodisch Groepswerk 2024

Kober kinderopvang neemt de uitvoering van Don Bosco Roosendaal over van de vorige aanbieder. Om het achterstallig materiaal en inventaris te vervangen, worden er eenmalig extra middelen beschikbaar gesteld. Daarnaast zal in 2024 gekeken worden hoe Don Bosco doorontwikkeld kan worden, om zo te transformeren naar een duurzame, toekomstgerichte en betaalbare organisatie met behoud en respect voor hetgeen er bereikt is. Om deze reden is in 2024 eenmalig de subsidie met een bedrag van € 98.500,- verhoogd.

Opheffen Roosendaal Binnenstad BV

Afgelopen jaar is onderzocht of en hoe de samenwerking in de binnenstad kan worden voortgezet. In mei 2023 is door Bureau Stadskracht in samenwerking met Van der Helm Consultancy het evaluatierapport “Samenwerking Binnenstad Roosendaal” opgeleverd. Als vervolg hierop hebben de commissarissen van de Roosendaal Binnenstad BV opdracht gegeven aan Jojema Advies BV om advies uit te brengen over de wijze waarop de bestaande samenwerking het beste kan worden voortgezet. Uit het advies blijkt dat alle betrokkenen samenwerking noodzakelijk vinden voor het goed functioneren van de Roosendaalse Binnenstad. Tevens is geconcludeerd dat het in stand houden van de huidige BV hiervoor niet passend of nodig is. Het college van burgemeester en wethouders zal daarom, samen met de overige aandeelhouders, in een algemene vergadering besluiten Roosendaal Binnenstad BV op te heffen en de samenwerking voort te zetten in een nog op te richten entiteit.