Openbare B&W besluitenlijst 9 mei 2023

Vaststellen bestemmingsplan Hoek Dokter Brabersstraat - Roselaarplein

Het ontwerpbestemmingsplan 'Hoek Dokter Brabersstraat - Roselaarplein ' heeft vanaf 26 september 2022 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende die termijn bestond de mogelijkheid een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen. Er zijn drie zienswijzen ontvangen. De zienswijzen zijn samengevat en beantwoord in een nota van zienswijzen. Enkele zienswijzen geven aanleiding om de toelichting van het bestemmingsplan aan te scherpen/verduidelijken. Het bestemmingsplan kan nu ter vaststelling aan de gemeenteraad van Roosendaal worden aangeboden.

Zero Emissie Stadslogistiek zone

De Omgevingsvisie Roosendaal geeft onder andere een beeld voor de mobiliteit 2030. Roosendaal wil een populaire stad zijn om in te wonen, te werken en te verblijven. Het verduurzamen van de stadslogistiek is belangrijk voor de economische vitaliteit en de aantrekkelijkheid van Roosendaal.
Daarnaast heeft Roosendaal de ambitie om in 2050 klimaatneutraal en klimaatbestendig te zijn. Een “Zero emissie stadslogistiek zone” (ZES-zone) is één van de instrumenten die een gemeente heeft om de luchtkwaliteit in een stad te verbeteren. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om een studie uit te laten voeren naar de haalbaarheid van een ZES-zone voor de binnenstad van Roosendaal.
Bij dit onderzoek worden externe partijen, zoals bijvoorbeeld de winkeliers en (toe)leveranciers vroegtijdig betrokken. Aan het instellen van een ZES-zone is een aantal voorwaarden verbonden. Zo moet het besluit tot het instellen van een dergelijke zone 4 jaar voordat de zone wordt gerealiseerd zijn genomen.

Aanvraag Preventie met Gezag Veiligheid,  

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal heeft bij het ministerie van Justitie en Veiligheid subsidie aangevraagd voor het programma Preventie met Gezag. Het gaat om een totaalbedrag van € 4.527.000 voor de periode 2023 - 2026. Preventie met Gezag is er op gericht om te voorkomen dat jongeren (verder) afglijden in de criminaliteit. Met de inzet van verschillende interventies kunnen wij hen een beter toekomstperspectief bieden. Het ministerie besluit voor de zomer over de aanvraag van Roosendaal. Preventie met Gezag is onderdeel van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

Doorontwikkeling Jeugdbescherming Brabant Jeugdbeleid  

Om te kunnen blijven instaan voor goede zorg, ook bij een dalend aantal maatregelen, worden de in 2022 toegekende middelen voor doorontwikkeling van JBB in 2023 verlengd en wordt een reservering opgenomen om de beschikbaarheid van voldoende jeugdbeschermers te financieren. Dit wordt gedaan door alle bij JBB betrokken gemeenten in Brabant.