Predicaten

Ondernemingen en verenigingen die veel betekenen in de regio of in Nederland ontvangen soms het predicaat ‘Hofleverancier’ of ‘Koninklijk’ van de koning. Wil uw onderneming of vereniging aanspraak maken op een van deze predicaten? Dien uw aanvraag hiervoor in bij de gemeente, bij voorkeur 9 maanden voor de beoogde uitreikingsdatum.

Predicaat Hofleverancier 

Het predicaat ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ is een onderscheiding voor midden- en kleinbedrijven. Dit verdienen zij door uitzonderlijke dienstverlening, de bijzondere kwaliteit van producten of de lange traditie in een stad of streek. Het predicaat kan worden aangevraagd bij een bijzonder jubileum. Bijvoorbeeld bij een 100-jarig bestaan of een volgend meervoud van 25 jaren, of bij een bijzondere gebeurtenis. 

Predicaat Koninklijk 

Het predicaat Koninklijk is een onderscheiding voor ondernemingen én verenigingen of organisaties die zeer vooraanstaand zijn in Nederland. Het symboliseert het respect, de waardering en het vertrouwen van de koning voor de ontvanger. 
Dienstverlenende organisaties zijn uitgesloten van het predicaat Koninklijk. Ook verenigingen komen niet in aanmerking als ze deel uitmaken van een landelijk, federatief of overkoepelend verband waaraan het predicaat 'Koninklijk' al is verleend. 

Aanvragen 

Wilt u een predicaat aanvragen? Dan moet u een volledig dossier indienen bij de gemeente, in vijfvoud:

  • Authentieke bewijsstukken van het bestaan/de oprichting van de onderneming, vereniging of instelling.
  • Financiële jaarverslagen en accountantsrapporten over de afgelopen 3 jaar. U moet aantonen dat er goed financieel beleid wordt gevoerd. En dat de onderneming, vereniging of instelling ‘gezond’ is.
  • Een accountantsverklaring die gaat over de toekomstige bestaansmogelijkheid.
  • Een uitgebreid historisch overzicht van de onderneming of vereniging of instelling.
  • De onderneming, vereniging of instelling moet aantonen een vooraanstaande plaats in de regio in te nemen.
  • Een kopie van de geldende statuten.
  • Een uittreksel van de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  • Stukken waaruit blijkt dat de onderneming, vereniging of instelling heel goed bekend staat. Bijvoorbeeld artikelen uit vakbladen. De vereniging of instelling mag geen smet dragen.
  • De persoonsgegevens van de directie-/bestuursleden (naam, voornamen, geboorteplaats, geboortedatum, adres, woonplaats). Dit is nodig voor het opvragen van de justitiële gegevens.
  • De namen van alle personeelsleden.

Stuur de stukken bij voorkeur minimaal 9 maanden voor de beoogde uitreikingsdatum naar:
Gemeente Roosendaal
t.a.v. Kabinet en Representatie 
Postbus 5000
4700 KA  Roosendaal

Geldigheid verlengen 

Het predicaat 'Koninklijk' is 25 jaar geldig. Wil de onderneming of vereniging daarna het predicaat blijven voeren? Dan moet een bestendigingverzoek ingediend worden. Dit verzoek is ook nodig als de onderneming of vereniging ingrijpend verandert.

Vragen 

Hebt u vragen over de aanvraag van een predicaat? Neem dan contact op met mevrouw F. van Eekelen of meneer C. Rommens.

Links