Publicatie Didam - Verkoop (Enexis)

Aanleiding

De Hoge Raad heeft in het Didam-arrest bepaald dat overheden de uitgifte van onroerend goed, waaronder grond, niet langer één op één mogen afwikkelen. Iedere gegadigde of marktpartij moet een gelijke kans krijgen om het onroerend goed in gebruik/eigendom te krijgen.

Te verkopen grond

Het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal maakt daarom bekend dat de gemeente voornemens is om gemeentegrond te verkopen. Het gaat hierbij om grond waarover de gemeente op dit moment in gesprek is met Enexis Netbeheer B.V. te ‘s-Hertogenbosch. Het gaat om gemeentegrond gelegen nabij Heerma van Vossstraat 49a te Roosendaal, kadastraal bekend gemeente Roosendaal en Nispen, sectie K, nummer 7969 (gedeeltelijkl), ter grootte van circa 31 m2 (zegge: 31 centiare) zoals aangegeven op de bijlage.

Tekening Situatieschets Didam Enexis Nabij Heerma van Vossstraat 49a.pdf (PDF - 411kB)

Enige gegadigde


De gemeente Roosendaal meent dat Enexis Netbeheer B.V. de enige serieuze gegadigde is om voornoemd perceel aan te kopen, aangezien op de te verkopen gemeentegrond een transformatorstation van Enexis Netbeheer B.V. is gevestigd, evenals bijbehorende kabels en leidingen. Het betreft hier dus een verkoop voor het openbaar belang.

Gemotiveerde reactie

De gemeente Roosendaal zal drie weken na de datum van deze publicatie overgaan tot het verkopen van deze gemeentegrond, tenzij voordien (voor 11 januari 202) door een belanghebbende een gemotiveerde reactie op dit voornemen is gestuurd naar grondzaken@roosendaal.nl.

Roosendaal, 21 december 2023