Publicatie Didam voornemen aangaan koopovereenkomst (Oude Turfvaartsestraat 47)

De Hoge Raad heeft in het Didam-arrest bepaald dat overheden de verkoop van onroerend goed, niet langer één op één mogen afwikkelen. Iedere gegadigde moet een gelijke kans krijgen om het onroerend goed in eigendom te verkrijgen.

Te verkopen onroerend goed

Objectinformatie (hierna: “het Verkoopobject”)
Adres: Oude Turfvaarstestraat 47 Nispen
Percelen: Gemeente Roosendaal en Nispen sectie R nummers453
Perceelgrootte: ongeveer 16700 m²

Voornemen tot aangaan van de koopovereenkomst
De gemeente Roosendaal is voornemens een koopovereenkomst aan te gaan met de Staat der Nederlanden (Defensie) waarbij grond door de gemeente Roosendaal wordt verkocht en geleverd aan de Staat der Nederlanden in het kader van de voorbereidingen op de realisatie van de nieuwe kazerne ten behoeve van Korps Commando Troepen.

De Staat der Nederlanden is de enige serieuze gegadigde
De gemeente Roosendaal is van oordeel dat de Staat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria als enige serieuze gegadigde voor de koop in aanmerking komt. De gemeente heeft daartoe, mede gelet op de haar daarbij toekomende beleidsruimte, het volgende criterium gehanteerd:

•  De gemeente Roosendaal wil het Verkoopobject enkel verkopen in lijn met het doel waarvoor- en aan degene ten behoeve van wie zij het Verkoopobject zelf heeft aangekocht.

De Staat is de enige serieuze gegadigde die aan dit criterium voldoet. Daartoe is het volgende van belang.

De gemeente is al geruime tijd in overleg met de Staat over het vinden van een nieuwe locatie voor de bedrijfsvoering van het Korps Commando Troepen. Daarbij is een locatie in de gemeente Roosendaal aangemerkt als (primaire) voorkeurslocatie. 

Het Verkoopobject ligt vlak bij deze (primaire) voorkeurslocatie.
Het Verkoopobject is recent in de verkoop gekomen. De Staat heeft de gemeente Roosendaal verzocht om tot aankoop van het Verkoopobject over te gaan om daarmee eventuele belemmeringen voor de realisatie van een nieuwe kazerne zoveel mogelijk weg te nemen. 

De gemeente Roosendaal heeft daarop besloten het Verkoopobject aan te kopen, doch enkel en alleen in het kader van het realiseren van een nieuwe kazerne ten behoeve van het Korps Commando Troepen. De gemeente Roosendaal wil het Verkoopobject dan ook enkel verkopen aan degene ten behoeve van wie, -en in lijn met doel waarvoor- zij deze heeft aangekocht en daarmee is de Staat de enige serieuze gegadigde.

Vervaltermijn
Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u uiterlijk 30 juli 2024 vóór 12:00 uur een zittingsdatum te vragen voor een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland West-Brabant onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de gemeente en toezending van de conceptdagvaarding aan de gemeente gevolgd door het uitbrengen van de dagvaarding binnen twee weken nadat een zittingsdatum is verkregen van de voorzieningenrechter. Mededelingen voornoemd aan de gemeente dienen gericht te zijn aan het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 5000, 4700 KA Roosendaal. De gemeente Roosendaal benadrukt dat deze termijnen tevens moeten worden beschouwd als een vervaltermijn als bedoeld in artikel 3:55, lid 2 BW, inhoudende dat u zich na het verstrijken van de #60855963v1
termijnen ten aanzien van de overeenkomst evenmin meer kunt beroepen op een eventuele vernietigingsgrond.


De gemeente publiceert dit voornemen eveneens in haar gemeenteblad en de Roosendaalse Bode. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).