De Omgevingswet

Sinds 1 januari 2024 is er één wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en verblijven (de fysiek leefomgeving): de Omgevingswet. Deze nieuwe wet geldt voor alle inwoners en ondernemers in Nederland. De Omgevingswet bundelt de regels voor alles wat u buiten ziet, hoort en ruikt. Denk bijvoorbeeld aan: milieu, bodem, water, natuur en monumenten. Maar ook voor activiteiten zoals bouwen en gebruik van de fysieke omgeving.

Tegelijkertijd treedt ook de Wet kwaliteitsborging voor bouwen in werking.

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u bijvoorbeeld iets wilt bouwen of verbouwen aan uw huis of in uw tuin. U bent dan initiatiefnemer en moet dan uitzoeken of u een vergunning nodig hebt. U kunt de informatie vinden via het Omgevingsloket.
Als er iets in uw omgeving gaat veranderen, omdat iemand anders iets wil bouwen of verbouwen, kunt u belanghebbende zijn. In de Omgevingswet staan regels over participatie over procedures als deze nodig zijn om een initiatief of ontwikkeling mogelijk te maken.

Als u al toestemming (een vergunning) heeft om iets te doen, dan raakt u deze niet kwijt door invoering van de Omgevingswet.

Wat verandert er?

De Omgevingswet bekijkt de omgeving waarin u woont, werkt en leeft als één geheel. De bredere kijk op de omgeving komt ook terug in de Omgevingsvisie Roosendaal verbonden stad. De visie beschrijft de gewenste ontwikkeling van de omgeving van de gemeente voor komende 10 tot 15 jaar.

In het omgevingsplan staan straks alle regels over de fysieke leefomgeving in Roosendaal. Die regels staan nu nog in bestemmingsplannen, gemeentelijke verordeningen en specifieke regels van het Rijk over bouwen en milieu. Sinds 1 januari 2024, bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet, heeft de gemeente direct (van ‘rechtswege’) een zogenaamd tijdelijk omgevingsplan. Het tijdelijke omgevingsplan is een samenvoeging van een aantal gemeentelijke zaken, zoals de bestemmingsplannen, en een set aan rijksregels, die de ‘bruidsschat’ wordt genoemd. De gemeente mag er tot 2032 over doen om alle regels in één plan voor de hele gemeente te zetten, zodat het omgevingsplan aan de Omgevingswet voldoet. Met behulp van een omgevingsplanwijziging past de gemeente het omgevingsplan aan. In het (tijdelijke) omgevingsplan kunt u zien of een initiatief is toegestaan en aan welke regels uw initiatief moet voldoen.

Kijk voor een korte uitleg deze animatie.  

Informatie die u nu op verschillende plekken verzamelt, vindt u op één plek: in het omgevingsloket. In dit landelijke digitale loket ziet u welke regels gelden op een adres, doet u een vergunningscheck of vraagt u een omgevingsvergunning aan. Het omgevingsloket vervangt onder andere ruimtelijke plannen (voor o.a. bestemmingsplannen) en het omgevingsloket online (voor vergunningen en vergunningenchecks).

Sinds 1 januari 2024 kunt u in het omgevingsloket:

  • de regels zien die op een locatie gelden
  • zien of er een vergunning nodig is voor uw (bouw)project
  • zien of u een melding moet doen
  • direct uw vergunningen aanvragen en meldingen indienen
  • een overleg met de gemeente aanvragen

Eerste omgevingsplanwijziging ‘Dit is plek’ in voorbereiding 

De gemeente Roosendaal is bezig een omgevingsplanwijziging op te stellen voor een woningbouwontwikkeling aan de Wouwseweg ‘Dit is plek’. Deze omgevingsplanwijziging is een eerste stap om te komen tot één omgevingsplan voor de gehele gemeente, waarin alle regels voor de fysieke leefomgeving staan en die voldoet aan de Omgevingswet. De omgevingsplanwijziging zal als basis dienen voor andere omgevingsplanwijzigingen. Onze ervaringen delen we in de video. 

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Sinds 1 januari 2024 geldt ook de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Het doel van de Wkb is het verbeteren van de bouwkwaliteit. Ook is er meer controle tijdens de bouw. Dit betekent dat u vóór u gaat bouwen na moet gaan of het bouwwerk onder de Wkb valt. De wet geldt eerst alleen voor nieuwbouw van eenvoudigere bouwwerken die vallen onder de zogenaamde gevolgklasse I. Valt u bouwwerk onder de Wkb dan moet u een onafhankelijke kwaliteitsborger inschakelen. Deze kwaliteitsborger toetst of het bouwwerk voldoet aan de technische bouwregels. Deze kwaliteitsborgers die de kwaliteitscontrole voor het bouwen mogen doen, vindt u in het register kwaliteitsborging bouwen

Andere manier van werken

De omgevingswet is een grote wetswijziging. Het kost tijd om te wennen aan de nieuwe wet en de andere manier van samenwerken die daarbij hoort. De komende jaren wordt het Omgevingsloket continu verbeterd en verder uitgebreid.

Meer informatie

Meer weten over de Omgevingswet? Kijk dan op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet