Gemeente Roosendaal presenteert Kadernota 2025: Focus op uitvoering

De Gemeente Roosendaal heeft de Kadernota 2025 gepresenteerd, welke de basis vormt voor de Programmabegroting 2025. De Kadernota schept in hoofdlijnen een overzicht voor de komende jaren.

Focussen op uitvoering van bestaand beleid
De afgelopen jaren heeft de gemeente hard gewerkt aan het opstellen van nieuw beleid en plannen, zoals vastgelegd in het collegeprogramma Zij aan Zij in 2022. Met de Kadernota 2025 richt de gemeente zich nu op de uitvoering van deze plannen. "We gaan ons de komende jaren volledig inzetten op de uitvoering van bestaand beleid. Daarom zijn er in deze uitvoeringsgerichte Kadernota geen nieuwe beleidsvoorstellen opgenomen. We gaan verder met de grote opgaven en ambities voor onze stad en dorpen," aldus wethouder Financiën Evelien van der Star.

Begrotingstekorten aanpakken
Roosendaal staat, net als veel andere gemeenten, voor financiële uitdagingen. Vooral in 2026 wordt een significant structureel begrotingstekort van bijna € 14 miljoen verwacht, voornamelijk door een daling van de inkomsten uit het Gemeentefonds. Het college benadrukt het belang van het wegwerken van deze tekorten om te kunnen blijven investeren in de gemeente. 

"Een gezonde financiële positie is noodzakelijk om door te kunnen gaan met investeren in Roosendaal. We werken daarom aan voorstellen om onze financiën op orde te krijgen”, vervolgt wethouder Van der Star. Deze voorstellen zijn echter nog niet in de huidige Kadernota opgenomen, omdat zorgvuldigheid voorop staat. “De keuzes maken wij niet alleen, dit doen we integraal en met de raad gedurende een uitgebreid proces. Zo maken we samen weloverwogen keuzes voor onze gemeente.”

Voorstellen voor sluitende begroting in oktober
In de komende maanden zal de gemeente onderzoeken hoe het begrotingstekort kan worden gedicht. Dit kan mogelijk betekenen dat bepaalde taken of activiteiten tijdelijk worden verminderd, terwijl de uitvoering van wettelijke taken, zoals het ophalen van huisvuil en het bieden van bijstandsuitkeringen gewaarborgd blijven.

Op 3 oktober zal het college de Programmabegroting 2025 presenteren. Hierin worden de voorstellen verwerkt om tot een sluitende begroting te komen.