Herinrichting De Meeten-Driehoekstraat

Algemeen

In opdracht van de gemeente Roosendaal start aannemer Hendriks Infra in de eerste week van april 2024 met de herinrichting van De Meeten en Driehoekstraat.

Herinrichting De Meeten en Driehoekstraat

Focus herinrichting

De focus van de herinrichting ligt op de hinder welke ontstaat door wortelopdruk en verstoppingen in de gemeentelijke riolering en de vlakheid van de verharding. Dit gaan we combineren met het vergroten van de verscheidenheid aan dieren en planten en het realiseren van een eenduidig wegbeeld. Verder wordt meer ruimte gecreëerd voor wandelaars en gaan we meer regenwater vasthouden in de bodem.

Roosendaal Natuurstad

Bij de herinrichting worden ook de uitgangspunten van de visie Roosendaal Natuurstad meegenomen. De gemeente Roosendaal heeft in deze visie haar ambities vastgelegd op het gebied van vergroening en de aanpassing van de openbare ruimte aan de klimaatverandering. Met als belangrijkste doel de realisatie van een klimaatbestendig, aangenaam en aantrekkelijk Roosendaal. Deze speerpunten zijn ook terug te vinden in zowel het Masterplan Majoppeveld als de recent ondertekende Green Deal Majoppeveld.

Onderzoeksperiode

De voorbije periode is onder meer onderzoek gedaan naar de grondwaterstanden, de kwaliteit van de bodem en bomen en de aanwezigheid van bijzondere planten en dieren in de beide straten.

Informatieavond

Op donderdagavond 21 oktober 2021 organiseerde de gemeente Roosendaal een informatieavond voor bewoners en ondernemers. Deze avond stond voornamelijk in het teken van het inventariseren van de wensen en voorkeuren van de bewoners en ondernemers. Ook werden er inspiratiebeelden voorgelegd aan de aanwezigen.

Wij hebben alle voorkeuren, wensen en opmerkingen aandachtig bekeken. Daarbij kwamen voornamelijk de zorgen over de kwaliteit van de riolering, de wortelopdruk door de bomen en de vlakheid van de straten naar voren. Daarom gaan we de straten opnieuw inrichten, zodat de opvang en afvoer van het regenwater op straat anders wordt vormgegeven. Dit voorkomt dat bewoners en ondernemers langdurig last hebben van grote plassen op straat.

Andere hoofdzaken die we verder gaan onderzoeken en waar het kan meenemen in de uitwerking, zijn de volgende:

  • Het behoud van bomen waar mogelijk en de vervanging van bomen waar noodzakelijk.
  • Het waar mogelijk realiseren van een inrichting met meer oog voor biodiversiteit.
  • Het terugdringen van de overlast van parkerende vrachtwagens.
  • Het verbeteren van het groenonderhoud door de gemeente.
  • Het realiseren van een voetpad.

Presentatie Voorlopig Ontwerp

Op woensdagavond 11 mei 2022 hebben we het Voorlopig Ontwerp gepresenteerd aan bewoners en ondernemers. Dit ontwerp vindt u hieronder, net zoals de gehouden presentatie. De reacties op het ontwerp nemen we mee bij het maken van het Definitief Ontwerp. Hier gaan we de komende weken mee aan de slag. Zo willen we uiteindelijk tot een ontwerp komen waar zoveel mogelijk partijen enthousiast over zijn.

Presentatie Meeten en Driehoekstraat.pptx (PPTX - 42MB) Voorlopig Ontwerp De Meeten - Driehoekstraat.pdf (PDF - 1MB)

Definitief Ontwerp

Naar aanleiding van de input vanuit de bewonersavonden en in het kader van duurzaamheid, hebben wij de keus gemaakt voor de toepassing van cementloze straatstenen. Daarnaast passen wij zwaardere betonbanden als kantopsluiting toe, welke meer geschikt zijn voor industrieterreinen. Ook brengen wij extra visuele (platte) drempels aan. 

Vanuit klimaatadaptatie leggen wij een infiltratieriool aan welke het hemelwater grotendeels vasthoudt in het gebied. Zoals eerder gecommuniceerd blijven de bomen zoveel als mogelijk behouden. Op plaatsen waar dit echt niet gaat brengen wij nieuwe bomen aan. Hoe dit eruit komt te zien wordt in een later stadium met u gedeeld middels een nog te maken groenplan. Op onderstaande tekeningen kunt u de aangepaste en definitieve plannen bekijken. 

Definitief Ontwerp De Meeten-Driehoekstraat - deel 1 (PDF - 497kB) Definitief Ontwerp De Meeten-Driehoekstraat - deel 2 (PDF - 412kB) Definitief Ontwerp De Meeten-Driehoekstraat - deel 3 (PDF - 579kB) Definitief Ontwerp De Meeten-Driehoekstraat - deel 4 (PDF - 409kB) Definitief Ontwerp De Meeten-Driehoekstraat - deel 5 (PDF - 446kB)

Selectie aannemer
Naast het verwerken van duurzaamheid en klimaatadaptatie in de plannen, hebben wij bij het selecteren van een aannemer (aanbesteding) gelet op het zoveel als mogelijk toepassen en stimuleren van het gebruik van elektrisch materieel en gereedschappen.

Uitvoering

In opdracht van de gemeente Roosendaal start aannemer Hendriks Infra in de eerste week van april 2024 met de herinrichting van De Meeten en Driehoekstraat. 

De werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van nieuwe bestrating, het maken van een wandelpad, het aanbrengen van een extra infiltratiebuis voor het regenwater en het kappen van bomen die aan het eind van hun levensduur zijn en/of zorgen voor teveel wortelopdruk.

Werkvolgorde
De werkzaamheden starten in de eerste week van april op De Meeten, ter hoogte van de Rucphensebaan en op de draaicirkel van De Meeten 2. Hierna wordt, in verschillende fases, toegewerkt naar de Driehoekstraat. Deze manier van werken zorgt voor een zo goed als mogelijke bereikbaarheid van woningen en bedrijven, waarbij we helaas een constante bereikbaarheid niet kunnen realiseren. De totale uitvoeringduur (exclusief groenwerkzaamheden) betreft zo’n 10 maanden.

Voorbereidende werkzaamheden
Voorafgaand de werkzaamheden worden al een aantal bomen gekapt. Deze werkzaamheden vinden plaats vanaf vrijdag 8 maart 2024.

Heeft u nog vragen over dit project?
Neemt u dan contact op met projectleider Arno Deurloo. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 0165 579 111 of per e-mail via a.deurloo@roosendaal.nl.