Onderscheidingen

Inwoners, verenigingen en stichtingen die zich jarenlang inzetten voor de maatschappij tonen we graag respect en waardering. Dat doen we soms met een Koninklijke onderscheiding. U kunt daarvoor een aanvraag indienen.

Lintje voor inwoner 

Inwoners van Roosendaal die zich jarenlang belangeloos inzetten voor de samenleving (bijvoorbeeld op maatschappelijk, economisch, sociaal, cultureel of sportief terrein) kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding. Dit heet ook wel een ‘lintje’. U kunt iemand voorstellen.

Lintjesregen 

Koninklijke onderscheidingen worden elk jaar in april uitgereikt tijdens de lintjesregen. Een uitreiking kan ook bij een bijzondere gelegenheid in de loop van het jaar (bijvoorbeeld bij een jubileum of bij het neerleggen van een functie).

Aanvragen 

Informatie over Koninklijke onderscheidingen staat op lintjes.nl. Onder het kopje 'Voordragen' vindt u het voorstelformulier. Dit formulier moet u digitaal invullen. Vraag anderen de aanvraag schriftelijk te ondersteunen. Bijvoorbeeld een bestuurslid van de vereniging waar de decorandus of decoranda activiteiten voor verricht(te). 
Is uw voorstel compleet? Dan verstuurt u de documenten per post én digitaal.

Verstuur de documenten per post én digitaal

 • Mail
  Mail het voorstelformulier en de brieven van ondersteuners naar mevrouw Fabiënne van Eekelen, kabinet@roosendaal.nl 
 • Post
  Gemeente Roosendaal
  t.a.v. afdeling Kabinet en Representatie
  Postbus 5000
  4700 KA  Roosendaal

Aanvragen voor de lintjesregen moeten uiterlijk op 1 juli in het jaar voorafgaand aan de lintjesregen binnen zijn. Voor een bijzondere gelegenheid moet u de aanvraag ten minste 6 maanden vóór de eventuele datum van uitreiking indienen.


Erepenning voor vereniging of instelling 

Koninklijke erepenning 

Verenigingen, stichtingen of instellingen kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke erepenning. Het ereteken symboliseert het respect en de waardering voor hun bijzondere verdiensten voor de maatschappij. Het kan worden verleend bij een jubileum van minimaal 50 jaar of een volgend meervoud van 25 jaren.

Aanvragen 

Wilt u een aanvraag voor een erepenning indienen? Dien dan een volledig dossier in, in tweevoud:

 • Authentieke bewijsstukken van het bestaan/de oprichting van de vereniging of instelling.
 • Financiële jaarverslagen en accountantsrapporten over de afgelopen 3 jaar. U moet aantonen dat er goed financieel beleid wordt gevoerd. En dat de vereniging of instelling ‘gezond’ is.
 • Een accountantsverklaring die gaat over de toekomstige bestaansmogelijkheid.
 • Het aantal leden en/of donateurs met vermelding van de jaarlijkse contributie of donatie. Hieronder vallen ook werkende leden, contribuanten en donateurs.
 • Een uitgebreid historisch overzicht van de vereniging of instelling.
 • De vereniging of instelling moet aantonen een vooraanstaande plaats in de regio in te nemen.
 • Een kopie van de geldende statuten.
 • Een uittreksel van de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Stukken waaruit blijkt dat de vereniging of instelling heel goed bekend staat. Bijvoorbeeld artikelen uit vakbladen. De vereniging of instelling mag geen smet dragen.
 • De persoonsgegevens van de bestuursleden (naam, voornamen, geboorteplaats, geboortedatum, adres, woonplaats). Dit is nodig voor het opvragen van de justitiële gegevens.

Versturen

Stuur de stukken bij voorkeur minimaal 9 maanden voor de beoogde uitreikingsdatum naar:
Gemeente Roosendaal
t.a.v. team bestuursbureau / afdeling Kabinet en Representatie
Postbus 5000
4700 KA Roosendaal

Predicaat voor onderneming of vereniging 

Wil uw onderneming of vereniging aanspraak maken op het predicaat ‘Koninklijk’ of ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’? Lees meer op de pagina Predicaten.

Vragen 

Wilt u iemand voordragen voor een lintje, maar twijfelt u of die persoon in aanmerking komt? Of hebt u vragen over de aanvraag van een erepenning? Neem dan contact op met mevrouw Fabiënne van Eekelen, tel. 0165-579297 of kabinet@roosendaal.nl    

Links

•    www.lintjes.nl