Openbaar groen

Algemeen

Bomen zijn van levensbelang. De gemeente Roosendaal kent zo'n 47.000 bomen en deze zijn van onmisbare waarden. Bomen maken voor een groot deel de zuurstof die wij inademen, ze zuiveren de lucht en zorgen voor schaduw en verkoeling. Daarnaast geven ze voedsel en woonruimte aan allerlei planten en dieren. Bomen zijn dus heel belangrijk voor onze leefomgeving. Verder vindt u hier informatie over hoe wij dit jaar omgaan met de bestrijding van de eikenprocessierups.

Bel de gemeente op 0165 579 111.

Groenonderhoud

Onderhoud

Wij zijn als gemeente verplicht om goed voor het openbaar groen te zorgen. Voor het onderhoud van openbaar groen zijn door de raad zogenaamde kwaliteitsniveaus vastgesteld. Benieuwd naar de kwaliteitsniveaus? Check de infographic "Onkruidbestrijding"

Onkruidbestrijding

Wij hanteren bij de bestrijding van onkruid een mixmethode, waarbij de voordelen van diverse bestrijdingstechnieken worden gecombineerd. Zo bestrijden we het onkruid door middel van hete lucht, borstelmachines, bosmaaiers en heet water en door te schoffelen, hakken en plukken. We gebruiken geen chemische (bestrijdings)middelen. Milieuvriendelijk!

Omdat we het onkruid onder meer bestrijden door de inzet van warmte, kunnen de machines niet rakelings langs uw perceel rijden. Wij vragen u daarom om 30 centimeter van de gemeentelijke grond rondom uw perceel zelf onkruidvrij te maken. Zo voorkomen we schade aan uw schilderwerk, regenpijp of (sier)tuin.

De meeste brandgangen/achteruitgangen zijn niet in eigendom van de gemeente. Dat betekent dat u als eigenaar verantwoordelijk bent voor het schoonhouden van de gang en het onderhoud van de verharding. Weet u niet wie de eigenaar is? Neem dan even contact met ons op. Wij kijken graag met u mee.

Infographic Onkruidbestrijding (PDF - 6MB)

Onderhoudsplannen wijken en dorpen

In deze onderhoudsplannen staat beschreven wat wij per wijk en per dorp doen aan onderhoud. We kennen twee soorten onderhoud:

 • regulier onderhoud: onkruidbestrijding, hagen knippen, maaien en snoeien
 • vervangend onderhoud: het vervangen van bomen en vernieuwen van versleten groenvakken.

Bewonersinitiatieven

Wij staan altijd open voor suggesties en ideeën van omwonenden om samen de leefomgeving te verbeteren. De verbinders spelen hierbij een grote rol. Heeft u een suggestie of idee? Neem dan contact op met een van de verbinders via verbinders@roosendaal.nl. 

Verbindend groen

In de nota ‘Verbindend Groen’ staat beschreven wat nodig is om het groen te beheren volgens de vastgestelde kwaliteitsniveaus, hoe we dit aanpakken en welke ruimte inwoners hierbij hebben.

notitie_verbindend_groen.pdf (PDF - 293kB)

Klachten en overlast bij de reguliere onderhoudswerkzaamheden kunt u melden op onze pagina Melden aan de gemeente.

Maaibeleid

Meer informatie over het maaibeleid van de gemeente Roosendaal vindt u hier

Bomen

De gemeente Roosendaal heeft circa 47.000 bomen (in 2013 waren dit er nog 43.000) in openbaar gebied. We hebben verschillende bomen, van kleine straatboompjes tot prachtige monumentale parkbomen. Niet alle bomen zijn hetzelfde, bijvoorbeeld de een leeft langer en een ander is belangrijk voor het aangezicht van een straat of park. Daarom onderscheiden we in Roosendaal drie boomcategorieën: 

 • Hoofdstructuurbomen: (oude) monumentale bomen
 • Sfeerbomen: beeldbepalende bomen 
 • Overige bomen & snippergroen 

In onderstaande infographic geven we informatie over de bomenkap en kapvergunningen. 

Infographic bomen.pdf (PDF - 449kB)

Onderhoud van de bomen in Roosendaal

Als eigenaar van de bomen in openbaar gebied zijn wij verplicht goed voor de bomen te zorgen. We helpen bijvoorbeeld jonge bomen om uit te groeien tot gezonde volwassen exemplaren. Verder controleren we de bomen regelmatig of ze nog gezond zijn of niet.  Als bomen gevaarlijk worden voor de omgeving, moeten we ze kappen. Wij plaatsen voor elke gekapte boom altijd een boom terug. Dit kan zijn op dezelfde plaats, maar als dit niet kan, kijken we of het in de buurt kan. Door dit onderhoud blijft het aantal bomen op peil en proberen we ook het aantal uit te breiden. 

Overlast 

De openbare ruimte in de stad wordt steeds intensiever gebruikt. Door de beperkte ruimte zijn er weinig mogelijkheden om bomen te laten groeien. Daardoor kan het zijn dat bijvoorbeeld overhangende takken en wortels die straatstenen opdrukken voor overlast zorgen. Mocht een boom overlast veroorzaken dan kijken we of we dit kunnen oplossen met bijvoorbeeld snoeien.

Terughoudend met kappen

Bomen in openbaar gebied worden niet zomaar gekapt op verzoek of vanwege een overlastmelding. Daaraan voorafgaand wordt altijd de afweging gemaakt tussen het belang van de boom voor de omgeving en de mate van de overlast voor de melder. Overlast van bomen is vaak een gevolg van natuurlijke processen die nu eenmaal bij bomen horen, zoals het verlies van blad in het najaar en bloesem in het voorjaar. Dit is dan ook geen reden om een boom te kappen.

Afweging

In het onderstaande document leest u in welke situaties de gemeente in actie komt in het geval van bomenoverlast.

bomenoverlast.pdf (PDF - 99kB)

Eikenprocessierups

Het seizoen van de eikenprocessierups is begonnen. We verwachten dat de eerste rupsennesten begin juni ontstaan. Vanaf dat moment starten we waar nodig met het verwijderen van de nesten. Bij het wegzuigen van de nesten komen de rupsen met nest en al in een stofzuiger terecht. Helaas kunnen we de overlast nooit helemaal wegnemen, maar we doen wat we kunnen om de de overlast zoveel als mogelijk te beperken.

Een nest melden

 • Ziet u een nest van de eikenprocessierups in een boom in de openbare ruimte? Meld dit dan bij de gemeente via www.roosendaal.nl/melden of via de BuitenBeter App.
 • Ziet u een nest in een boom op eigen terrein? Dan kunt u eventueel een expert inhuren die het nest kan verwijderen. Denkt u hierbij aan een hovenier of boomverzorger. Kijk voor meer informatie en advies op https://www.rupsen.info.

Wat doet de gemeente?

We kennen 5 categorieën als het gaat om de bestrijding van de eikenprocessierups. Bij categorie 1 en 2 worden de aanwezige nesten verwijderd. Bij categorie 3 en 4 worden de nesten enkel verwijderd tot 5 meter hoogte, mits de bomen direct aan de openbare verharding grenzen. Categorie 5 wordt niet behandeld.

 • Categorie 1:  Scholen, kinderspeelplaatsen, sportparken en plaatsen waar veel mensen samenkomen.
 • Categorie 2: Fietspaden.
 • Categorie 3: Wegen binnen de bebouwde kom.
 • Categorie 4: Wegen buiten de bebouwde kom. 
 • Categorie 5: Bospercelen binnen en buiten de bebouwde kom. Hier willen we de natuur op haar beloop laten en grijpen we zo min mogelijk in. Zo krijgen natuurlijke vijanden ook een kans zich te ontwikkelen. Wanneer er veel eikenprocessierupsen zijn, dan hebben de natuurlijke vijanden veel te eten en kunnen ze zich vermeerderen en zo de plaag in toom houden.
   
 • De aannemer staat stand-by: Gedurende de hele bestrijdingsperiode zal de aannemer in opdracht van de gemeente waar nodig nesten verwijderen.
 • Eigen initiatieven: Bewoners kunnen ook hun steentje bijdragen door vogelnestkastjes voor koolmezen op te hangen of wilde bloemen te zaaien die allerlei insecten helpen. Heb je een initiatief? Bel dan 0165 579 111 of stuur ons een e-mail via info@roosendaal.nl. 

Wat kan ik zelf doen?

Wist u dat u zelf ook maatregelen kunt treffen tegen de eikenprocessierups? Op https://www.rupsen.info vindt u allerlei tips en informatie hierover.

Vier tuintips:

 • Plant verschillende soorten dichte of stekelige struiken (liefst met bessen). Vogels vinden er veilige plaatsen om te broeden of te rusten en voedsel. En de struiken vormen leefgebied voor insecten.
 • Graaf een vijvertje of zet een platte waterschaal neer, als drinkplaats voor vogels en insecten.
 • Zorg voor verschillende soorten bloeiende planten in uw tuin. Bloemrijke tuinen en bermen bieden namelijk leefgebied aan talloze insecten en daarmee voedsel voor vogels. De gemeente zorgt op haar beurt voor bloemrijke bermen en parken die insectenvriendelijk worden beheerd. 
 • Is het leefgebied geschikt voor vogels? Dus: staan er verschillende soorten struiken en bloeiende planten? Hang dan een paar nestkastjes op voor tuinvogels, bijvoorbeeld koolmezen, omdat hun invliegopening geschikt is voor meerdere vogelsoorten. Tips voor het ophangen van een nestkast.
Informatiefolder Eikenprocessierups.pdf (PDF - 2MB)