Opvang van vluchtelingen in Roosendaal

De gemeente Roosendaal wil meewerken aan de vraag van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) om een opvanglocatie te creëren voor maximaal 300 vluchtelingen voor een periode van vier jaar.

De gemeente Roosendaal neemt haar verantwoordelijkheid naar inwoners, als naar vluchtelingen en andere gemeenten waar de druk op de opvang van asielzoekers momenteel erg hoog is. In de toekomst kan overigens via de Spreidingswet een verplichte taakstelling volgen.

Het persbericht leest u hier

Hieronder vindt u veelgestelde vragen met de bijbehorende antwoorden over de opvang van vluchtelingen in de gemeente Roosendaal. Heeft u na het lezen van deze vragen nog steeds vragen? Aarzel dan niet om een e-mail te sturen naar vluchtelingenopvang@roosendaal.nl. We helpen u graag verder.

Veelgestelde vragen en antwoorden over de opvang van vluchtelingen in gemeente Roosendaal

Het COA streeft ernaar om in de gemeente Roosendaal een opvanglocatie te openen. Daar worden maximaal 300 vluchtelingen voor een periode van maximaal vier jaar opgevangen. De opvang en begeleiding van deze vluchtelingen is in handen van het COA

We hebben in Nederland een groot tekort aan opvangplekken. Daarom heeft de Rijksoverheid gemeenten gevraagd om op korte termijn opvangplekken te realiseren voor de opvang van deze mensen. 

De gemeente Roosendaal heeft vanuit het COA ook een verzoek gekregen om vluchtelingen op te vangen. Daarbij is een geschikte locatie gevonden en heeft het COA het college van burgemeester en wethouders verzocht mee te werken aan deze opvang. 

Het gaat over het perceel ten zuiden van Heerle dat ingeklemd wordt door de spoorlijn en de A58 in het buitengebied van Heerle (Bergsebaan). Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) heeft op die plek plannen voor een nieuw te bouwen opvanglocatie.

De locatie is onderzocht en geschikt bevonden voor een groep van deze orde van grootte. De grondeigenaar heeft contact opgenomen met het COA en de gemeente, en heeft de grond beschikbaar gesteld. Er komt een huurcontract tussen het COA en de grondeigenaar. Het COA vraagt bij de gemeente een vergunning aan voor de bouw van de opvanglocatie. Vanzelfsprekend maken de gemeente Roosendaal en het COA (werk-) afspraken met elkaar die worden vastgelegd in de bestuursovereenkomst.

Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar alle zaken die nodig zijn voor het aanvragen/verlenen van een omgevingsvergunning. Hierbij wordt ook meegenomen dat er sprake is van (tijdelijk, namelijk maximaal 4 jaar) wonen in het buitengebied.

De technische en bouwkundige inrichting is geheel aan het COA. Dit geldt uiteraard voor de stroomvoorziening, het water, riolering, telecommunicatie, veiligheidseisen en maatregelen ter voorkoming van overlast door omgevingsgeluiden. Het COA is verantwoordelijk voor de bouwwerkzaamheden. Enexis heeft aan het COA aangegeven dat groot stroomverbruik mogelijk is voor deze opvanglocatie.

Natuurlijk denken we daar als gemeente wel in mee.

Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar alle zaken die nodig zijn voor het aanvragen/verlenen van een omgevingsvergunning. Het is de gemeente en het COA al langer bekend dat er sprake is van een explosie-aandachtsgebied. Hierbij wordt rekening gehouden met de vergunningverlening en de bouw van de opvanglocatie.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat maximaal 300 vluchtelingen voor een periode van maximaal vier jaar opvangen. 

Het contract met het COA wordt voor maximaal vier jaar afgesloten. Dat betekent dat er een tijdelijke vergunning wordt aangevraagd voor de duur van maximaal vier jaar. En het betekent dat er een tijdelijke ontheffing komt van het geldende bestemmingsplan op de bewuste locatie. Na vier jaar vervalt deze tijdelijke ontheffing en treedt het oorspronkelijke bestemmingsplan weer in werking. 

De units zijn eigendom van het COA; zij kunnen de units na vier jaar waarschijnlijk weer gebruiken voor een andere bestemming.

Direct omwonenden krijgen nieuwe buren en als gemeente Roosendaal krijgen we 300 nieuwe inwoners te verwelkomen.

Het college legt de definitieve besluitvorming over dit verzoek voor aan de Roosendaalse gemeenteraad. De gemeenteraad vertegenwoordigt immers alle inwoners van Roosendaal. De definitieve besluitvorming volgt op een latere datum.

Ter voorbereiding is de beoogde locatie van de opvanglocatie is bekend gemaakt in een besloten vergadering van de gemeenteraad. Daarna zijn de direct omwonenden van de beoogde locatie persoonlijk geïnformeerd en is de locatie openbaar gemaakt.

Het uiteindelijke besluit is aan de gemeenteraad van Roosendaal. Zij vormt de volksvertegenwoordiging en is het hoogste orgaan binnen de gemeente.

Zodra bekend is wanneer aan de gemeenteraad een voorstel ter besluitvorming wordt voorgelegd, is er ook een datum bekend van een inspraakbijeenkomst. Deze data worden via diverse mediakanalen bekend gemaakt.  

Het moment van bekendmaking is altijd aan discussie onderhevig. Mensen voelen zich overvallen, terwijl het onze intentie is om ze juist vroegtijdig te informeren. 

Dat doen we natuurlijk pas als plannen concreter worden. Juist om te voorkomen dat er onnodig onrust en emoties ontstaan, zonder dat er al enige duidelijkheid is of plannen door kunnen gaan.

Als eerste hebben we op dinsdagavond 16 april jl. de direct omwonenden en aangrenzende bedrijven geïnformeerd over de voorgenomen plannen. Dat waren de mensen die écht direct grenzen aan het perceel waar de opvanglocatie gepland staat.

De dag erna hebben we de overige inwoners van Heerle per brief op de hoogte gesteld, met daarbij de uitnodiging voor een informatieavond op donderdag 18 april. Wij vonden, en vinden, die volgorde nog steeds de juiste volgorde.

Echter, in de huidige tijden met snelle communicatiemiddelen als Whatsapp, Facebook en andere social media staan we steeds op achterstand als het gaat om berichtgeving

Zodra er een besluit genomen gaat worden, wordt dit onderwerp formeel geagendeerd voor de commissievergadering en de gemeenteraad. Voorafgaand wordt een inspraakbijeenkomst gehouden. Hier kunt u bij zijn en wanneer u wilt, kunt u inspreken.

Daarnaast kunt u, bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het realiseren van de opvanglocatie, een schriftelijk bezwaar indienen. Dit is de algemene procedure die dus ook van toepassing is voor de opvanglocatie in Heerle.

De Roosendaalse gemeenteraad neemt een definitief besluit over de locatie en het bestuursakkoord tussen het COA en de gemeente.
Wanneer er een vergunning is verleend, kunt u bezwaar maken volgens de wettelijke procedure. Dit kunt u altijd doen, dus ook in dit geval.
Daarnaast organiseren het COA en de gemeente Roosendaal enkele informatieve bijeenkomsten waar ruimte is voor vragen en zorgen. In een later stadium tijdens de voorbereidingsfase voor de vergunningaanvraag zal advies worden gevraagd aan directe omwonenden, naburige ondernemers en andere vertegenwoordigers uit Heerle. Tijdens deze fase worden, in samenwerking met het COA, verschillende scenario's besproken die invloed hebben op zowel de fysieke, als sociale aspecten rondom de opvang. De locatie van de opvang staat echter niet ter discussie tijdens deze gesprekken.

Vluchtelingen zijn mensen die wegens oorlog of andere redenen in een onveilige situatie leven en daarom asiel aanvragen in ons land. Vluchtelingen die asiel aanvragen, noemen we vluchtelingen of asielzoekers. Zij worden tijdens de behandeling van hun asielaanvraag opgevangen in asielzoekerscentra (AZC’s). De Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) onderzoekt de aanvragen en besluit of iemand een status krijgt  om te mogen blijven in ons land. Zodra zij een verblijfstatus krijgen in Nederland worden ze statushouders genoemd. Vanaf dat moment hebben ze ook recht op een woning in Nederland. Mensen van wie de aanvraag niet wordt goedgekeurd, moeten terug naar het land van herkomst.

De instroom van asielzoekers is nu erg hoog. De doorstroom van statushouders vanuit de AZC’s naar woningen is laag. Dat komt door de krapte op de woningmarkt. Het COA heeft om die reden te weinig opvangcapaciteit. Om toch aan de wettelijke taak te kunnen voldoen om iedereen die in Nederland asiel aanvraagt op te kunnen vangen, zijn extra opvanglocaties nodig.

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang van asielzoekers in Nederland tijdens de asielprocedure. Dit houdt in dat het COA zorgt voor huisvesting vanaf het moment dat de asielzoeker zich heeft gemeld en asiel heeft aangevraagd in Nederland. Tot aan het moment dat de asielzoeker Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt, is het COA volgens international verdragen en landelijke wetgeving verplicht om deze vluchtelingen op te vangen. Kijk voor meer informatie op de website van het COA.

Dit is afhankelijk van de snelheid van de vergunningsprocedure en de voortgang van de bouw van de opvanglocatie. 

Het gaat om mensen van diverse leeftijden en nationaliteiten, alleenstaanden, volwassenen, kinderen en gezinnen die asiel aanvragen in Nederland. De samenstelling van deze groep verandert doorlopend. Het is daarom niet mogelijk om duidelijke uitspraken te doen over wie er naar Roosendaal komen. Het COA spant zich in om tot een evenwichtige samenstelling van bewoners te komen. De instroom van asielzoekers in Nederland is leidend. De IND onderzoekt de asielaanvragen en besluit of iemand een status als vluchteling krijgt (en dus mag blijven).

Als er sprake is van ernstige of aanhoudende overlast dan heeft het COA een maatregelenbeleid. Ook wordt er in dit soort gevallen nauw samengewerkt met de politie (wijkagent) en de voogdij-organisatie Nidos (als het gaat om minderjarigen). Er is op de locatie 24/7 beveiliging en begeleiding aanwezig. De locatie is 24 uur bereikbaar via het telefoonnummer dat vanaf ingebruikname op de eigen pagina voor deze locatie op www.coa.nl komt te staan. Zolang de opvanglocatie er nog niet is, kunt u uw vragen aan het COA stellen via info@coa.nl of telefonisch via (088) 715 70 00.

Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid op al haar locaties. Dit doet de organisatie in samenwerking met een beveiligingsbedrijf. Tussen 8.00 en 22.00 uur zijn er medewerkers van het COA op de locatie aanwezig. Daarnaast zijn er 24 uur per dag, zeven dagen in de week beveiligers op de locatie (dus ook in de avond- en nachtelijke uren). 

Waar nodig is er contact tussen het COA en de politie. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente.  In de openbare ruimte wordt toezicht gehouden door de politie en de BOA's. Als blijkt dat er meer toezicht buiten het terrein nodig is, organiseren we dat natuurlijk.

De vluchtelingen krijgen begeleiding en voorlichting over onderwerpen zoals veiligheid, maar ook omgangsvormen in Nederland. Kijk voor meer informatie op de website van het COA.

De mensen die in de opvang verblijven, hebben dezelfde rechten en plichten als ieder ander in Nederland als het aan komt op bewegingsvrijheid. Ze mogen zich dus vrij bewegen. Het COA kent huisregels en bewoners krijgen deze in hun eigen taal uitgereikt. Verder krijgen ze uitleg over rechten, plichten en omgangsvormen in Nederland. De mensen zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van hun eigen leefomgeving. Kinderen tot 18 jaar zijn leerplichtig en volgen normaal onderwijs. 

Daarnaast hebben volwassenen gesprekken met onder meer de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en VluchtelingenWerk. Ze bereiden zich met programma’s en/of vrijwilligerswerk voor op hun toekomst. Dat kan zowel binnen als buiten de locatie zijn. Met organisaties en partijen in de omgeving zoeken we naar een zinvolle tijds- en dagbesteding. Vluchtelingen mogen ook werken, maar alleen als zij in het bezit zijn van een Nederlands Burgerservicenummer (BSN).

Zie ook de website van het COA

Het COA kent huisregels, bewoners krijgen deze in hun eigen taal uitgereikt. En ze krijgen uitleg over rechten, plichten en omgangsvormen in Nederland. De mensen zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van hun eigen leefomgeving. Leerplichtige kinderen volgen onderwijs.

Daarnaast hebben volwassenen gesprekken met onder meer de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en Vluchtelingenwerk. Ze bereiden zich met programma’s en/of vrijwilligerswerk voor op hun toekomst. Dat kan zowel op als buiten de locatie zijn. Met organisaties en partijen in de omgeving zoeken we naar een zinvolle tijds- en dagbesteding.

Vergunninghouders (asielzoekers met een vergunning) mogen direct aan het werk. Een asielzoeker die nog geen vergunning heeft mag in Nederland 24 weken werken over een periode van 52 weken. Zijn asielaanvraag moet dan wel minstens 6 maanden in behandeling zijn en er moet door de werkgever een tewerkstellingsvergunning (TWV) worden aangevraagd.

Net als iedereen gaan vluchtelingen naar de huisarts, verloskundige of het ziekenhuis. In iedere opvanglocatie houdt een huisarts spreekuur. Met vragen over hun gezondheid kunnen vluchtelingen ook 24/7 bellen met een medisch contactcenter.

Meer informatie:

COA - Medische zorg aan asielzoekers | www.coa.nl

COA - Vergoeding van medische zorg | www.coa.nl

Vluchtelingen mogen werken als de asielaanvraag langer dan 6 maanden in behandeling is en wanneer de werkgever hiervoor een tewerkstellingsvergunning aanvraagt. Er bestond een maximaal aantal weken dat asielzoekers per jaar mochten werken (24), maar dit is losgelaten.

Ja. Kinderen die volgens de Nederlandse wet leerplichtig zijn, gaan gewoon naar school. Vooralsnog gaan de kinderen in de basisschoolleeftijd naar een basisschool in Roosendaal.

Gemeenten krijgen van het Rijk alle kosten voor de opvang van statushouders en asielzoekers gecompenseerd. Dit geldt ook voor alle samenhangende extra faciliteiten en diensten. Er zijn dus geen extra kosten en inkomsten voor de gemeente voorzien. 

Na binnenkomst in Nederland worden alle asielzoekers geïdentificeerd en geregistreerd door de vreemdelingenpolitie en de IND. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt eventuele documenten nader. De mensen ondergaan ook een medische intake. 

Ja, ze mogen bezoek ontvangen. Het COA kent een bezoekersregeling. 

De gemeente heeft vanuit de Provincie de verplichting om een aantal woningen beschikbaar te stellen aan statushouders. Het aantal statushouders dat wordt “gekoppeld” aan een gemeente wordt elk half jaar vastgesteld. De gemeente heeft met Alwel afspraken over de huisvesting van de statushouders. 

De huidige formerende regeringspartijen willen de mogelijk de voorrang op woningen voor statushouders gaan aanpassen. Als daar meer duidelijkheid over is, wordt ook dit antwoord aangepast.

In opvanglocaties voor vluchtelingen zijn veel vrijwilligers actief. Daar is het COA erg blij mee. In deze nieuwe opvanglocatie kan dat waarschijnlijk ook. Zodra de opvang klaar is en de vluchtelingen een beetje gesetteld zijn, zal het COA contact leggen met organisaties en verenigingen om te kijken welke mogelijkheden er zijn. En misschien is er ook behoefte aan activiteiten op de locatie zelf. Wilt u iets betekenen? Dan kunt u ook met de locatie contact opnemen via het mailadres dat na de ingebruikname op de locatiepagina staat van www.coa.nl .

U kunt kleding en spullen het beste brengen naar algemene inzamelpunten, zoals die van het Leger des Heils. Als er op de opvanglocatie kleding of spullen nodig zijn, dan regelt het COA dat met die inzamelpunten. Breng dus geen kleding of spullen naar de opvanglocatie zelf. U leest hier meer over op de website van het COA. 

Deze pagina wordt nog verder aangevuld met vragen en antwoorden. Verdere vragen kunt u stellen via vluchtelingenopvang@roosendaal.nl. U kunt uw vraag ook telefonisch stellen via (0165) 579 111. Als we niet direct een antwoord hebben, dan wordt u daar later over teruggebeld.

Meer informatie over bijvoorbeeld de achtergrond van asielzoekers en de asielprocedure in Nederland vindt u op de website van de Rijksoverheid

Ook op de website van het COA leest u veel informatie zoals: