Paraplubestemmingsplan Wonen

Gemeente Roosendaal werkt met een paraplubestemmingsplan waarin een aantal zaken rondom het ‘wonen’ is geregeld. Een paraplubestemmingsplan is een plan dat als ‘een paraplu’ over de hele gemeente hangt. Het voegt nieuwe regels toe aan bestaande bestemmingsplannen en zorgt er soms voor dat bestaande regels komen te vervallen.

Bij het paraplubestemmingsplan Wonen gaat het om de volgende onderwerpen.

  • Woningsplitsing

Woningsplitsing is in principe niet toestaan. Van dit verbod kan het college afwijken. Wel dient dan aan bepaalde voorwaarden te worden voldaan. Belangrijkste voorwaarde is dat splitsing niet mag leiden tot een onaanvaardbare inbreuk op het woon- en leefklimaat. Denk bijvoorbeeld aan extra druk op parkeerplaatsen.

  • Kamerverhuur

Kamerverhuur is verboden, maar het college kan hierop afwijken. Belangrijke voorwaarde is, dat de eigenaar van d woning er zelf ook woont. Per woning mag niet meer dan één kamer verhuurd worden aan maximaal één persoon. Daarmee wordt voorkomen dat een woning in zijn geheel opgesplitst wordt in kamers en overbewoning dreigt. Daarnaast mag de kamer ook niet te klein zijn.

  • Nieuwe definitie van het begrip woning/wooneenheid

Huishoudens kunnen verschillen in grootte, maar de nadruk ligt op het aantal individuen dat in een woning/wooneenheid mag verblijven zonder dat ze een huishouden vormen. Volgens de nieuwe regeling mogen er maximaal twee individuen in een woning verblijven zonder dat ze een huishouden vormen.

  • Panden met een horecabestemming

In gebouwen die gebruikt worden voor horeca, of waar horeca mogelijk is volgens het bestemmingsplan, mogen behalve logiesmogelijkheden en pensions geen andere vormen van huisvesting worden aangeboden in het horecagedeelte. Het opdelen van deze ruimtes voor aparte woningen is dus niet toegestaan. Voor het deel van het gebouw dat als woning wordt gebruikt binnen de horecagelegenheid geldt de definitie van een woning/wooneenheid.

  • Huisvesting tijdelijke werknemers bij agrarische bedrijven

Bij agrarische bedrijven mogen op dit moment maximaal 50 mensen gehuisvest worden.  Er is bij veel bedrijven behoefte aan meer tijdelijke werknemers. Om die reden is in het paraplubestemmingsplan de mogelijkheid opgenomen om het aantal tijdelijke werknemers te verhogen naar 100, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan (tijdelijkheid, noodzaak).