Proces Cloetta

Algemeen

18 april 2024 – Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 april inhoudelijk ingestemd met de omgevingsvergunning voor de activiteiten ‘Het bouwen van een bouwwerk’ en ‘Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)’ voor het oprichten van een snoepfabriek gelegen in het gebied tussen de Rucphensebaan en het Spectrum in Roosendaal, en deze ter beschikking te stellen aan de raad, maar de definitieve besluitvorming tot vergunningverlening pas te nemen na vaststelling van het bestemmingsplan De Meeten 2 door de gemeenteraad.

Bestemmingsplan

Cloetta, fabrikant van bekende snoepmerken zoals Red Band, Venco en Lonka, heeft plannen om een nieuwe duurzame productielocatie te bouwen in Roosendaal. Cloetta onderzoekt op dit moment de mogelijkheden op het industrieterrein Meeten 2. Om de vestiging van Cloetta mogelijk te maken op industrieterrein De Meeten 2 moet het bestemmingsplan aangepast worden. Op dit moment ligt er namelijk een nooit in gebruik genomen weg (Kernweg) door het gebied. Deze weg komt bij de plannen van Cloetta te vervallen en maakt daarmee plaats voor de ontwikkeling van de nieuwe fabriek. 

Een bestemmingsplanprocedure bestaat uit verschillende fasen.  

  • Voorontwerpfase: in de voorontwerpfase wordt voorbereidend werk uitgevoerd, zoals het uitvoeren van onderzoeken en het opstellen van toelichting, regels en het maken van tekeningen. Van dit alles wordt een voorontwerpbestemmingsplan gemaakt. Dit voorontwerp komt zes weken ter inzage te liggen. Iedereen kan dan op het plan reageren. Ook stuurt de gemeente het plan naar provincie en waterschap. Ze overleggen met deze instanties. Dit heeft plaatsgevonden vanaf maandag 30 januari 2023 tot en met 13 maart 2023. 
  • Ontwerpfase: de gemeente beantwoordt alle ingekomen reacties en voert eventuele aanpassingen door in het plan. Het plan heet vanaf dat moment het ontwerpbestemmingsplan. Na akkoord van het college komt ook dit plan weer ter inzage te liggen. Hierop kan iedereen reageren met een zienswijze. De gemeente beantwoordt alle zienswijzen. Deze fase heeft plaatsgevonden vanaf 28 augustus 2023 tot en met 9 oktober 2023.  
  • Op dit moment worden alle zienswijzen gebundeld en verwerkt in een zienswijzenrapport. Op woensdag 29 november wordt een hoorzitting georganiseerd waarbij inwoners hun bezwaren kenbaar kunnen maken. 
  • Vaststellingsfase: nadat de ingekomen zienswijzen zijn gehoord en beantwoord, is het aan de gemeenteraad om het plan vast te stellen. Binnen 2 weken na een eventuele vaststelling wordt het besluit gepubliceerd.  Wanneer het bestemmingsplan door de gemeenteraad gewijzigd wordt vastgesteld, dan wordt het plan eerst nog aan de provincie voorgelegd en vindt de publicatie  maximaal zes weken later plaats.
  • Beroepsfase: als het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad, dan kan binnen 6 weken nog beroep worden ingesteld bij de Raad van State.   

Historie

Cloetta is al sinds 1928 gevestigd in Roosendaal. Het bedrijf is dan ook onderdeel van de Roosendaalse geschiedenis. Verschillende generaties van Roosendalers hebben hier gewerkt, of hebben op een andere manier een band opgebouwd met het bedrijf. Ook het Red Band Sportpark is bij iedere inwoner bekend.  

In het voorjaar van 2021 werd de Gemeente Roosendaal door een adviesbureau gecontacteerd (in opdracht van een voedingsbedrijf, bleek later Cloetta te zijn) met de vraag voor een grote kavel. De Meeten 2 bleek het enige beschikbare bedrijfsterrein dat door een combinatie van beschikbare kavels tegemoet kan komen aan de gewenste ontwikkeling van Cloetta. Daarom heeft Cloetta de gemeente gevraagd of zij een optie kunnen krijgen op deze kavel om de haalbaarheid te onderzoeken. Gemeente Roosendaal heeft Cloetta deze optie gegeven. Dit betekent dat Gemeente Roosendaal deze kavel voor een bepaalde periode aan niemand anders mag verkopen, totdat deze periode voorbij is. Dat geeft Cloetta de tijd en ruimte om de mogelijkheden te onderzoeken. 

Op 6 april 2023 heeft de raad besloten de coördinatieregeling toe te passen voor het project ‘Vestiging Cloetta op het bedrijventerrein De Meeten 2’. Meer hierover lees je in dit document.

Vragen

Hieronder een overzicht van meest gestelde vragen en antwoorden over de voorgenomen vestiging van Cloetta op De Meeten 2. Helemaal aan het begin van het proces, eind 2022 zijn door de gemeente informatiebijeenkomsten georganiseerd. Verslagen van deze bijeenkomsten met daarin de meest gestelde vragen zijn ook terug te vinden op deze website, een aantal vragen en antwoorden zijn inmiddels achterhaald. Een aantal vragen kunnen ook enkel door Cloetta beantwoord worden, daarvoor verwijzen wij naar hun website.  

Waarom werkt Gemeente Roosendaal mee aan deze plannen? 

Cloetta is reeds sinds 1928 verbonden met Roosendaal en biedt een werkgelegenheid van ongeveer 350 personen in de nieuw te bouwen productielocatie. Deze nieuwe locatie bestaat uit de samenvoeging van 3 bestaande productielocaties, twee in Roosendaal en één gelegen in Turnhout (BE). Het landelijk hoofdkantoor van Cloetta is gevestigd in Breda en Cloetta vormt een belangrijk onderdeel in het West-Brabantse agrofoodcluster waarbij waarde wordt toegevoegd aan de bestaande suikerbietenteelt en -verwerking (Royal Cosun). De twee bestaande productielocaties in Roosendaal zijn belangrijk voor regionale toeleveranciers in de maakindustrie en de voorziene nieuwe productielocatie zal bijdragen een modern regionaal industrieel cluster van maakindustrie. Dit betekent dat behoud van deze bedrijvigheid van regionale meerwaarde is. Niet alleen economisch, maar ook maatschappelijk daar de nieuwe productielocatie ook bijdraagt aan duurzaamheid en Cloetta een belangrijk leerwerkbedrijf is. 

Wat betekent inwaartse milieuzonering?  

Bij inwaartse milieuzonering wordt er ruimtelijk geordend met behulp van  milieucategorieën: hoe groter de afstand tot woningen, hoe hoger de toegestane milieucategorie (en hoe zwaarder de bedrijvigheid). Daarbij wordt in de planregels bij de toegestane milieucategorie verwezen naar een Staat van Bedrijfsactiviteiten met daarin een overzicht van bedrijfsactiviteiten, gekoppeld aan de SBI-codes, en de bijbehorende milieucategorie.    

Wat zijn de minimale en maximale oppervlaktes in het bestemmingsplan De Meeten II uit 2007? 

Er is geen maximale perceelgrootte aangegeven. De minimale omvang is 1000m2; conform de beleidsbrief bedrijfsterreinen vanuit de provincie Noord-Brabant d.d. 20 juli 2004.    

Hoe verhoudt zich de nieuwbouw van Cloetta met de kleinschaligheid van De Meeten II?    

In het vigerende bestemmingsplan uit 2007 is er geen maximum opgenomen voor perceelgrootte, enkel een minimum (1000m2). Dit betekent dat ook ontwikkelingen van meerdere hectaren mogelijk zijn. De grootte van de mogelijke kavels wordt dus beperkt door de aanwezigheid van de, nooit in gebruik genomen, Kernweg. Met het nieuwe bestemmingplan wordt de Kernweg verwijderd en betekent dit dat er een ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt die grootschaliger is dan wat voorheen mogelijk was.    

Stel Cloetta verbindt 2 kavels met een loopbrug over de Kernweg?

Een dergelijke inpassing betekent dat er een klein stukje bedrijfsterrein boven een openbare weg wordt gerealiseerd. Het uitvoeren van activiteiten uit de bedrijfsbestemming boven (of onder) de verkeersbestemming vereist ofwel (optie 1) een omgevingsvergunning om af te mogen wijken van het bestemmingsplan; ofwel (optie 2) een wijziging van het bestemmingsplan. 

Hoe gaat Cloetta geurhinder voorkomen?   

Cloetta moet uiteraard voldoen aan de bestaande milieuwetten. Dit wordt onafhankelijk getoetst door de Omgevingsdienst Midden en West-Brabant (OMWB). Een rapport hierover zal later in het proces beschikbaar komen. Cloetta zal een filterinstallatie volgens het principe van ‘de best beschikbare techniek’ toepassen om de uitstoot van geur optimaal te filteren.

Wat is een één-op-één inpassing?

In het bestemmingsplan De Meeten 2 is sprake van één-op-één inpassing van Cloetta. De één-op-één inpassing betekent dat de vergunning die Cloetta heeft aangevraagd voor de vestiging op de Meeten 2, één op één wordt ingepast in het bestemmingsplan. Dit staat los van het samenvoegen van vestigingen van Cloetta. Hierna is toegelicht wat de één-op-één inpassing inhoudt.

Vergunningen bouwen en milieu
Voor het bouwen van de bedrijfsgebouwen en voor het in gebruik nemen van het bedrijf zijn vergunningen nodig. Cloetta heeft deze vergunningen aangevraagd. In de vergunningaanvragen is rekening gehouden met het samenvoegen van de twee productielocaties Spoorstraat en Turnhout en met de gewenste toekomstige capaciteit. Alle onderzoeken zijn afgestemd op de omvang van het bedrijf, zoals die is opgenomen in de vergunningaanvragen. De ontwerp-vergunningen hebben ter inzage gelegen bij het ontwerpbestemmingsplan. Dit gaat gelijk op, omdat de coördinatieregeling wordt gebruikt.

Bestemmingsplan
In het bestemmingsplan is ervoor gekozen de door Cloetta aangevraagde activiteiten één-op-één in te passen. Meestal laten bestemmingsplannen ruimte voor bouwen en voor toekomstige veranderingen van het gebruik. Die ruimte biedt het bestemmingsplan De Meeten 2 niet. Alleen dat wat in de vergunningaanvraag staat is toegestaan. Dat is ook beschreven in paragraaf 3.12 van de toelichting: “Er is sprake van één-op één-inpassing van de suikerwarenfabriek in het bestemmingsplan. Dat wil zeggen dat het bestemmingsplan geen ruimte biedt voor toekomstige uitbreidingen van de suikerwarenfabriek (het bestemmingsplan is niet kaderstellend). Tevens bestaat geen verplichting tot het uitvoeren van een passende beoordeling in het kader van de Wnb voor dit plan. Dit betekent dat voor het bestemmingsplan geen sprake is van een planMER-plicht en dat volstaan kan worden met een zogenoemde 'vormvrije m.e.r.-beoordeling'.”