Woonagenda, woonconvenant en arbeidsmigranten

Woonagenda

De woonagenda heeft als doel te komen tot een aantrekkelijke woningmarkt, toegankelijk voor elke Roosendaler, en aandacht voor alle inwoners, en doelgroepen in het bijzonder. Met woningmarkt wordt niet alleen bedoeld dat er voldoende (betaalbare) woningen beschikbaar zijn, maar ook een woonomgeving met goede voorzieningen, een aantrekkelijke openbare ruimte en een veilige leefomgeving spelen hierbij een heel belangrijke rol. Om dit doel te bereiken wordt de komende jaren ingezet op differentiatie, doorstroming en duurzaamheid.

woonagenda_2021-2025_24-11-2021.pdf (PDF - 936kB)

Woonconvenant en jaarschijf

Op grond van de Woningwet 2015 maken gemeenten en woningcorporaties iedere vier jaar prestatieafspraken. De HuurdersAdviesRaad Roosendaal (HAR), woningcorporaties Alwel en Stadlander en de gemeente Roosendaal hebben samen dit Woonconvenant opgesteld en vastgesteld. De Woonagenda Roosendaal 2021-2025 is het gezamenlijk vertrekpunt voor het maken van afspraken in dit Woonconvenant. De afspraken gelden voor de periode 2022 tot en met 2025.

3782_woonconvenant_roosendaal_2022-2025.pdf (PDF - 3MB)

Arbeidsmigranten in Roosendaal

De economische ambities en opgaven van de gemeente Roosendaal en de sub-regio West-Brabant West zorgen ervoor dat er nieuwe arbeidskrachten moeten worden aangetrokken. Dit wordt gedaan door in te zetten op de arbeidsparticipatie van de huidige beroepsbevolking en door het aantrekken van arbeidsmigranten. Doordat er de komende jaren meer arbeidsmigranten nodig zijn, moeten verblijf, huisvesting en sociaal maatschappelijke integratie worden verbeterd. Doel is om Roosendaal voor arbeidsmigranten een aantrekkelijk, veilige (tijdelijke of permanente) plaats te laten zijn om te verblijven.

arbeidsmigranten_in_roosendaal_7-10-2021.pdf (PDF - 708kB)