Regels voor uw locatie

Algemeen

Wilt u weten of u op een bepaalde plek in de gemeente Roosendaal mag bouwen of verbouwen? Of u in een bepaald pand een winkel of café mag openen? Of u op een bepaald terrein een bedrijf mag vestigen? Er gelden allerlei regels op locaties die dit bepalen. Deze regels zijn te vinden in het (tijdelijke) omgevingsplan van de gemeente Roosendaal. Deze vindt u in het Omgevingsloket.

Wilt u de geldende bestemmingsplannen inzien, dan moet u het betreffende bestemmingsplan selecteren. Als u wilt weten hoe u in het digitale loket de regels kunt vinden dan kunt de handleiding onderaan deze pagina gebruiken.

Wat u moet weten

Wat moet u weten over het tijdelijke omgevingsplan? 

Vanaf 1 januari 2024, bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet, heeft de gemeente direct (van ‘rechtswege’) een zogenaamd tijdelijk omgevingsplan. U kunt de regels op uw locatie bekijken door het tijdelijke omgevingsplan van de gemeente Roosendaal in te zien. Het tijdelijke omgevingsplan is ‘slechts’ een samenvoeging van een aantal gemeentelijke zaken en een set aan rijksregels, de zogenaamde ‘bruidsschat’. Het tijdelijk omgevingsplan bestaat uit: 

 • Alle bestemmingsplannen (de ruimtelijke regels); 
 • Erfgoedverordening van de gemeente; 
 • Geurverordening van de gemeente Roosendaal (alleen voor de Bulkenaar); 
 • Afvoer regen- en grondwaterverordening van de gemeente (de gemeente heeft geen specifieke verordening op dit gebied); 
 • Bodemkwaliteitskaarten; 
 • Bruidsschat regels: de lokale regels gaan voor de bruidsschatregels. 

Om het omgevingsplan te wijzigen is een procedure omgevingsplanwijziging nodig. 

Overgang van het tijdelijke naar het nieuwe omgevingsplan 

Gedurende de overgang naar het nieuwe omgevingsplan kunnen 3 situaties zich voordoen: 

 • Locaties waar het tijdelijke omgevingsplan van toepassing is. 
 • Locaties waar nieuwe omgevingsplanregels gelden die voldoen aan de Omgevingswet (denk hierbij aan een gebiedsontwikkeling). Hierbij moeten in ieder geval alle bestemmingsplanregels die op die locatie gelden, vervangen worden door nieuwe regels die voldoen aan de Omgevingswet. 
 • Daarnaast is het ook mogelijk dat voor het hele ambtsgebied nieuwe regels worden opgenomen voor thema’s die nu niet in bestemmingsplannen worden geregeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan regels voor waterberging of duurzaamheid. 

Voor 2032 moet de gemeente een omgevingsplan hebben dat aan de Omgevingswet voldoet.  

Wat u moet weten over de geldende bestemmingsplannen als onderdeel van het tijdelijke omgevingsplan: 

 • Procedures van bestemmingsplannen die als ontwerp voor 1 januari 2024 ter inzage zijn gelegd, worden afgerond onder de Wet ruimtelijke ordening. 
 • Bestemmingsplannen worden onder de Omgevingswet niet meer opgesteld. De ‘opvolger’ van de bestemmingsplannen is een zogenaamde omgevingsplanwijziging. 
 • De regels van een bestemmingsplan op een locatie blijven daar gelden tot deze regels worden gewijzigd met behulp van een omgevingsplanwijziging. 
 • In een bestemmingsplan staat wat er in een bepaald gebied mag worden gebouwd of verbouwd en hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt. Het bestemmingsplan geeft aan waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen zijn en welke grond bedoeld is voor wegen en groen. 
 • Wat er in het gebied mag gebeuren, hangt af van de bestemming van het gebied. Dat kan bijvoorbeeld wonen zijn, maar ook industrie, landbouw of recreatie. 
 • Een bestemmingsplan bestaat uit één of meerdere kaarten, regels en een toelichting. 
 • Iedereen moet zich aan een bestemmingsplan houden: inwoners, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf. 

De officiële publicaties voor ruimtelijke plannen plaatst de gemeente op Officielebekendmakingen.nl

Inzien regels

Geldende bestemmingsplanregels als onderdeel van het tijdelijke omgevingsplan 

Om te kijken of u mag (ver)bouwen en/of u een pand mag gebruiken als bijvoorbeeld een winkel kunt u de geldende bestemmingsplannen, als onderdeel van het tijdelijke omgevingsplan, gewoon blijven raadplegen. Deze regels gelden dus ook na de inwerkingtreding van de Omgevingswet, zolang het tijdelijke omgevingsplan niet gewijzigd wordt. De geldende bestemmingsplannen en de regels over bouwen en gebruik kunt u inzien via het Omgevingsloket.

LET OP: als u Omgevingsplan gemeente Roosendaal selecteert, krijgt u alleen de bruidsschatregels te zien. Dit zijn de rijksregels die de gemeente ‘cadeau’ heeft gekregen. Deze regels zijn voor elke gemeente door het rijk gepubliceerd. 

Inzien overige onderdelen van het tijdelijke omgevingsplan 

De overige onderdelen van het tijdelijke omgevingsplan zijn te vinden via onderstaande linken: 

Wat als uw initiatief niet past in het tijdelijk omgevingsplan?

Dan moet de gemeente bekijken of en hoe uw plan door kan gaan. U kunt uw idee voorleggen aan de Omgevingskamer van de gemeente Roosendaal.

 

Omgevingsplanwijzigingen

Het tijdelijke omgevingsplan voldoet niet aan de Omgevingswet. Het omgevingsplan zal stapsgewijs gewijzigd worden. Maar het kan ook zijn dat regels met betrekking tot een specifiek thema in het nieuwe omgevingsplan worden opgenomen, zoals regels met betrekking tot duurzaamheid. Dit gaat met behulp van omgevingsplanwijzigingen, de ‘opvolger’ van de bestemmingsplannen. De gemeente bouwt met deze wijzigingen aan één omgevingsplan voor de hele gemeente die ook voldoet aan de Omgevingswet. Alle regels voor de fysieke leefomgeving, met uitzondering van de regels met betrekking tot de openbare orde, komen in één plan en zo heeft de gemeente uiteindelijk één set regels voor haar hele gemeentelijke grondgebied. De gemeente heeft tot 2032 de tijd om een omgevingsplan op te ‘bouwen’ dat aan de Omgevingswet voldoet. 

Procedure omgevingsplanwijzigingen 

Om het omgevingsplan te wijzigen moet de gemeente een procedure doorlopen. De procedure met betrekking tot omgevingsplanwijzigingen vindt u door op onderstaande link te klikken. 

Wat moet u weten over omgevingsplan(wijzigingen) 

 • Een omgevingsplanwijziging is geen aparte set regels voor een specifiek gebied of specifieke locatie, maar maakt onderdeel uit van het (nieuwe) omgevingsplan. 
 • Als de regels opgenomen zijn in het nieuwe omgevingsplan, kunnen ze ook toegewezen worden aan andere locaties. De regels zijn al opgenomen in het omgevingsplan dus de wijziging is dan alleen een wijziging van het gebied waar ze gelden. 
 • Uiteindelijk vormen alle omgevingsplanwijzigingen het nieuwe omgevingsplan. 
 • In het omgevingsplan worden milieuregels opgenomen. Dus ook bij omgevingsplanwijzigingen moet bepaald worden welke milieuregels van toepassing zijn. 
 • In het omgevingsplan wordt ook bepaald of er voor een activiteit een melding- of vergunningplicht geldt. Zowel de aanvraagvereisten als beoordelingsregels worden ook opgenomen in het plan/de wijziging van het plan.  
 • De omgevingsplanwijziging moet opgenomen in de structuur van het omgevingsplan van de gemeente. De gemeenten zijn vrij om een eigen structuur te kiezen voor het omgevingsplan.
 • Iedereen moet zich aan de regels in het omgevingsplan houden: inwoners, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf. 
 • De officiële publicaties met betrekking tot een besluit om het omgevingsplan te wijzigen plaatst de gemeente op Officielebekendmakingen.nl

 

Handleiding 

Handleiding voor regel op de kaart in digitale loket.pdf (PDF - 735kB)