Subsidie jeugd, onderwijs en peuteropvang

Algemeen

Bent u een organisatie die actief is op het gebied van onderwijs, kinderopvang en praktijkbegeleiding? U komt mogelijk in aanmerking voor een subsidie. Hieronder leest u welke subsidieregels we hebben binnen dit thema.

Wat u moet weten

Open de subsidieregeling om meer informatie erover te lezen.

Subsidieregelingen Jeugd, onderwijs en peuteropvang

Voor activiteiten zoals beschreven in artikel 3, lid 1 en 3 geldt het volgende:

Alleen een schoolbestuur primair onderwijs met bestaande en recente ervaring en expertise met een taalvoorziening voor nieuwkomers (NIP) in het primair onderwijs in de gemeente Roosendaal kan de aanvraag doen.

Voor activiteiten zoals beschreven in artikel 3, lid 2 geldt het volgende:

Alleen schoolbesturen primair onderwijs in de gemeente Roosendaal kunnen de aanvraag doen. 

Lees de volledige subsidieregeling goed door voor u uw aanvraag indient. 

Aanvraagperiode

In afwijking van artikel 6 van de ASV 2013 kunt u een aanvraag voor subsidie voor de activiteiten zoals beschreven in artikel 3, lid 1 en 2 doen per schooljaar. Dit moet u doen voor 1 juli 2024.

Aanvragen voor activiteiten zoals beschreven in artikel 3, lid 3 kunt u het gehele schooljaar 2024-2025 indienen, van 1 juli 2024 tot 1 juli 2025.

Subsidie kan worden verstrekt voor het compenseren van een deel van de kosten van de peuteropvang voor ouders die niet in aanmerking komen voor Kinderopvangtoeslag, of ter compensatie van de ouderbijdrage. 

Aanvraagperiode

Een subsidie aanvraag kan gedurende het hele jaar gedaan worden. Per half jaar kan er 1 aanvraag worden ingediend.

Met deze subsidieregeling levert u een bijdrage aan het inhalen van onderwijsvertragingen die kinderen opliepen tijdens de coronapandemie en daarbij complementair zijn aan de, door het primair en voortgezet onderwijs, ingezette eigen Nationaal Programma Onderwijs middelen. 

Aanvraagperiode

Een subsidieaanvraag kan worden ingediend gedurende de gehele periode van 1 juli 2022 tot en met 31 juli 2024.

Na het indienen van uw aanvraag

 1. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt alle aanvragen en vult individueel per aanvrager een beoordelingsformulier. De commissie stelt de totaalscores per aanvraag vast en rangschikt vervolgens de aanvragen. 
 2. De commissie brengt advies uit aan het college over de afhandeling van de ingediende aanvragen. 
 3. Het college besluit tot afwijzing en verlening van de aangevraagde subsidies. 
 4. Uiterlijk 31 december 2023 ontvangt u een beschikking. 

De doelstelling van deze regeling is het bevorderen van gelijke kansen voor kinderen. Het is belangrijk dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen, zonder dat zij daarbij belemmerd worden door factoren waarop ze geen invloed hebben. We willen onze inwoners inspireren en uitdagen het beste uit zichzelf te halen. Hierbij is het hoofddoel om voorschoolse educatie aan te bieden aan hen die dat nodig hebben om onderwijsachterstanden te voorkomen en in te lopen.

Download hier de verplichte bijlage.

Aanvraagperiode

Deze subsidie kunt u uitsluitend aanvragen vanaf 1 juli tot en met 30 september 2023. 

De doelstelling van deze regeling is het bevorderen dat kinderen veilig en gezond opgroeien tot veerkrachtige en zelfredzame volwassenen.

Aanvraagperiode

Deze subsidie kunt u uitsluitend aanvragen vanaf 1 juli tot en met 30 september 2023.

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag is gebaseerd op de noodzakelijke en werkelijke kosten met een jaarlijks plafond van € 385.000

Na het indienen van uw aanvraag

 1. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt alle aanvragen en vult individueel per aanvrager een beoordelingsformulier. De commissie stelt de totaalscores per aanvraag vast en rangschikt vervolgens de aanvragen.
 2. De commissie brengt advies uit aan het college over de afhandeling van de ingediende aanvragen.
 3. Het college besluit tot afwijzing en verlening van de aangevraagde subsidies.
 4. Uiterlijk 31 december 2023 ontvangt u een beschikking. 

Ons Subsidiebeleid is opgebouwd uit: 

Hoe het werkt

Aanvragen

 • Subsidies worden online aangevraagd. Dit doet u door in te loggen met uw eHerkenning (niveau 2)

Nodig            

Voor de subsidieregeling Compensatie peuteropvang 2023

 • Een activiteitenplan 
 • Een overzicht van een onderbouwing per peuter waarin de gevraagde gegevens worden weergegeven 
 • Bij subsidieaanvragen van meer dan € 100.000,- dient een jaarverslag over het jaar voorafgaand aan de aanvraag te worden ingediend, bestaande uit een inhoudelijk verslag, jaarrekening en -indien beschikbaar- een accountantsverklaring. 

Voor de subsidieregeling Nationaal Programma Onderwijs 2022 tot en met 2023

Na het indienen van uw aanvraag

 • Uw aanvraag wordt beoordeeld door een ambtelijk specialisten uit het sociaal domein en jeugdbeleid. Zij toetsen daarbij de aangevraagde subsidie op de gestelde criteria  
 • De subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld, waarna subsidie wordt verstrekt indien voldaan is aan de voorwaarden van deze subsidieregeling totdat het subsidieplafond is bereikt.  
 • U ontvangt uiterlijk 13 weken na ontvangst van uw subsidieaanvraag een besluit.