Welstand

Algemeen

Gaat u een omgevingsvergunning aanvragen voor een bouwplan? Uw aanvraag moet voldoen aan de welstandseisen van de gemeente Roosendaal. In de welstandsnota leest u wat voor uw plannen van toepassing is.

Wat u moet weten

  • De gemeente gebruikt 4 welstandsniveau; streng toezicht, gewoon regulier toezicht, soepel welstandstoezicht en welstandsvrije gebieden. In de welstandsnota ziet u welk niveau van toepassing is voor de plek waar u wilt (ver)bouwen.
  • Is het welstandsniveau van het gebied waar u wilt verbouwen 'regulier' of hoger? Dan maakt de welstandsbeoordeling deel uit van de omgevingsvergunning. Tijdens en na de aanvraag krijgt u informatie over de stappen die genomen moeten worden voor een welstandsadvies.
  • Voor veranderingen aan een monument is vrijwel altijd een omgevingsvergunning nodig. De veranderingen moeten vooraf beoordeeld worden. Ook als het monument in een gebied staat dat 'welstandsvrij' is.
  • Het stroomschema welstand is een handig hulpmiddel om zien aan welke welstandscriteria er wordt getoetst.
Stroomschema Welstand.pdf (PDF - 765kB)

Bijzonderheden

Voor enkele gebieden binnen de gemeente is een uitgewerkt ruimtelijke beleid van kracht. De zogenaamde beeldkwaliteitplannen vormen een aanvullend kader. De commissie Ruimtelijke kwaliteit toetst aanvullend aan dit ruimtelijke beleid.

Beeldkwaliteitsplan Molenstraat.pdf (PDF - 2MB)

De documenten zijn opgesteld om dieper in te gaan op de specifieke kenmerken van deze straat met als doel veel aanvullende informatie te geven die van belang is voor het verantwoord omvormen van bestaande panden. De nota is een verdieping op de bestaande welstandsnota 2013 en geeft concrete handvaten voor een goede herontwikkeling.

Gevelstudie Nieuwe Markt.pdf (PDF - 8MB)

De nota gaat in op de mogelijke herontwikkeling van bestaande winkelpanden waarbij aandacht wordt geschonken aan korrelgrootte, geleding entrees reclamevoering. De nota is een verdieping op de globale regels uit de welstandsnota 2013.

Beeldkwaliteitplan Majoppeveld.pdf (PDF - 955kB)

Deze nota gaat specifiek in op de ontwikkeling van een te ontwikkelen bedrijventerrein. De nota is een specifieke verdieping van de welstandsnota gericht op ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein. De nota vormt het toetsingskader voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Vooraf toetsen

U kunt uw aanvraag voor een omgevingsvergunning bespreken met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK). Dit regelt u door een conceptverzoek in te dienen en een afspraak te maken met het secretariaat van de CRK. Het conceptverzoek wordt gebruikt om te kijken of uw initiatief goed passend is in de omgeving.

Welstandsbeoordeling

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) voert de welstandtoetsing uit en adviseert hierover aan het college van B&W bij het verlenen van een omgevingsvergunning. De CRK is ingesteld door de gemeenteraad en is breed samengesteld. Afhankelijk van de typen aanvragen op de agenda, wisselt de samenstelling van de CRK.

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit vergadert in het Huis van Roosendaal, Stadserf 1 in Roosendaal of digitaal via teams. Bij binnenkomst kunt u zich aanmelden bij de balie, zij verwijzen u door naar de juiste zaal in het vergadercentrum.

Als u als belanghebbende wilt weten wat de leden van het CRK van een plan vinden dan kunt u het overleg hierover digitaal bijwonen. U stuurt hiervoor, op de dag van de publicatie van de agenda, een mail naar de secretaris van het CRK: c.sprong@roosendaal.nl. Hij laat u dan weten wanneer het digitale overleg plaatsvindt en nodigt u uit voor het overleg via Microsoft Teams.

Let op! Op 7 en 14 augustus 2024 zijn er geen vergaderingen

  • De agenda voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van 17 juli 2024 vindt u hier:
Agenda publicatie crk 17 juli 2024 (PDF - 50kB)
  • De uitslag voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van 17 juli 2024 vindt u hieronder
Uitslag Publicatie Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 17 juli 2024 (PDF - 83kB)
  • De overige uitslagen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit vindt u in ons webarchief.

Geen welstandsbeoordeling

Een beoordeling op welstand is niet nodig:

  • Als u geen omgevingsvergunning nodig heeft. (U kunt een vergunningscheck doen via het Omgevingsloket).
  • Als de plek waar u wilt (ver)bouwen 'welstandsvrij' is.
  • Er bestaat altijd de mogelijkheid om een gesprek aan te vragen ook over bouwaanvragen die niet welstandsplichtig zijn.

Let op! De gemeente kan achteraf toch optreden als een bouwwerk of verandering niet voldoet aan de welstandsnormen. Meer informatie vindt u in de welstandsnota onder 'excessen'.